Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Rekordår för svensk malmproduktion 2018

  Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

  27 juni 2019

 • Ny rapport om sur sulfatjord

  En ny rapport om sura sulfatjordar beskriver hur man kan identifiera dessa potentiellt miljöfarliga jordar och var i landskapet de förekommer. En karta samt handledning för riskbedömning publiceras också.

  27 juni 2019

 • Nu börjar pilotförsöket för rening av sjön Ala Lombolo

  Pilotförsöket för att rena den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo startar i veckan. Under två–tre år kommer man prova tekniken, densitetsstyrd lågflödesmuddring.

  27 juni 2019

 • Här kartlägger SGU under 2019

  Från tidig vår till sen höst kartlägger SGUs geologer och geofysiker berg, jord och grundvatten runt om i Sverige.

  26 juni 2019

 • Grundvattennivåer juni

  Situationen i både de små och stora grundvattenmagasinen har förbättrats något under juni, men nivåerna för såväl de små som stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland och Svealand.

  26 juni 2019

 • Nya undersökningar om övergödning i Östersjön

  SGU undersöker under sommaren havet runt Gotland för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

  20 juni 2019

 • Nya tänkbara områden för vattentäkter i Halland

  SGU har i en första rapport utvärderat resultaten av flygmätningarna som genomfördes i Falkenberg, Båstad och Laholm under 2017. Ett antal nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  19 juni 2019

 • SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

  Utbyggnaden av SGUs grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

  18 juni 2019

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

  SGUs arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

  17 juni 2019

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019