De flesta av SGUs anställda har sin arbetsplats på Villavägen i Uppsala. Vi har också medarbetare på våra kontor i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå. Vi är fördelade på fem avdelningar. Flera av avdelningarna är indelade i mer specialiserade enheter. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som leds av bergmästaren och som handlägger tillståndsfrågor enligt minerallagen. Organisatoriskt tillhör Bergsstaten SGU, men Bergsstaten har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning. 

Ladda ner som PDF

Ledning

SGU är en enrådighetsmyndighet och leds av en av regeringen utsedd generaldirektör som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. I SGUs ledningsgrupp ingår generaldirektören, avdelningscheferna och HR-chefen.

Läs mer om SGUs ledning.

Insynsråd

Vid sidan av myndighetens chef (generaldirektören) har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Läs mer om Insynsrådet.