Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  SGU har tagit fram förbättrad och uppdaterad jordartsinformation för flera prioriterade områden i Sverige, bland annat för norra Göteborg, ett antal expansiva skidorter och för ett antal viktiga grundvattenförekomster.

  8 januari 2019

 • Ny prospekteringsteknologi ska hitta framtidens mineralresurser

  SGU deltar i det nya EU-projektet Smart Exploration som syftar till att utveckla tekniker för att hitta mineralresurser på större djup och på ett hållbart sätt.

  7 januari 2019

 • Målmanual för grundvatten i ny version

  Nu finns en ny version av målmanualen för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” som gör det lättare att se miljömålsarbetets resultat. Bland nyheterna finns förslag på uppföljning av grundvattennivåer, vilket tidigare har saknats.

  20 december 2018

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

  19 december 2018

 • Geologisk kunskap gör skillnad i Afrika

  Större kunskap om gruvor och miljö kan göra skillnad för människor i flera delar av Afrika. Just nu stödjer SGU fem projekt med syfte att förbättra miljön kring gruvor.

  17 december 2018

 • Geofysiska flygdata 2018

  Den 2:a januari släpps data från SGUs flyggeofysiska mätningar 2018. Data innehåller information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt information om markens elektriska ledningsförmåga

  12 december 2018

 • Allt mer underlag om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med jorddjupsdata och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

  12 december 2018

 • Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

  Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

  7 december 2018

 • Hexaklorbensen i svenska utsjösediment ökar

  Den nationella miljöövervakningen av föroreningar i utsjösediment visar att halterna av hexaklorbensen (HCB) ökar, trots att utsläppen av HCB har minskat sedan 1970-talet och den globala tillverkningen upphörde 2004.

  30 november 2018

 • Så här ser du jorddjupet

  SGUs nya kartvisare Jorddjup ger en översiktlig bild av jorddjup i Sverige. Detta är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten, som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet.

  30 november 2018