Inlandsis på Grönland.Inlandsis på Grönland. Foto: Björn Söderbäck, SKB.

Spåren från dessa klimatvariationer finns bland annat lagrade i sediment och inlandsisar. Om vi genom att tolka spåren i dessa naturliga klimatarkiv kan skaffa oss en bild av de variationer som har skett, kan vi även bättre förstå vilka faktorer som påverkar framtidens klimat.

Klimatet ändras över tiden

I ett mänskligt perspektiv kan klimatets och årstidernas växlingar framstå som förhållandevis förutsägbara. Somrarna är ibland varma och torra, ibland dominerade av lågtryck och regn, och vintrarna är mer eller mindre kalla och rika på snö.

Tundra.När den senaste inlandsisen försvunnit från södra Sverige blev klimatet snabbt varmare. En tid efter avsmältningen blev dock klimatet åter kallare och Sydsverige bestod under en period av en trädlös tundra. Foto: Hanna Lokrantz.

I ett historiskt perspektiv kan vi dock se att klimatet uppvisar förändringar över tiden. Under den så kallade Lilla istiden var till exempel klimatet i Sverige kallare än nu och glaciärerna i fjällkedjan ökade i storlek. Denna kallperiod kulminerade under 1700–talet och klimatet har därefter successivt blivit varmare.

Varför förändras klimatet?

Det finns en rad naturliga förändringar som påverkar klimatet. Vissa av dessa, till exempel effekterna av ett kraftigt vulkanutbrott, kan påverka klimatet från ett år till ett annat, medan andra leder till att klimatet under miljontals år påverkas i en viss riktning. 

Vad händer i framtiden?

Lövskog.Några tusen år senare var södra Sverige till största delen täckt av en tät ädellövskog. Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

 

Sannolikt kommer naturliga variationer att ha stor påverkan på klimatet i framtiden. Under de senaste årtiondena har dock den globala temperaturen stigit relativt kraftigt, vilket av de flesta forskare anses vara en effekt av att koncentrationerna av vissa gaser, så kallade växthusgaser, stigit i atmosfären. Dessa gaser har till stor del tillförts atmosfären genom förbränning av fossila bränslen, till exempel olja och kol.