Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Nu börjar pilotförsöket för rening av sjön Ala Lombolo

  Pilotförsöket för att rena den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo startar i veckan. Under två–tre år kommer man prova tekniken, densitetsstyrd lågflödesmuddring.

  27 juni 2019

 • Här kartlägger SGU under 2019

  Från tidig vår till sen höst kartlägger SGUs geologer och geofysiker berg, jord och grundvatten runt om i Sverige.

  26 juni 2019

 • Grundvattennivåer juni

  Situationen i både de små och stora grundvattenmagasinen har förbättrats något under juni, men nivåerna för såväl de små som stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland och Svealand.

  26 juni 2019

 • Nya undersökningar om övergödning i Östersjön

  SGU undersöker under sommaren havet runt Gotland för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

  20 juni 2019

 • Nya tänkbara områden för vattentäkter i Halland

  SGU har i en första rapport utvärderat resultaten av flygmätningarna som genomfördes i Falkenberg, Båstad och Laholm under 2017. Ett antal nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  19 juni 2019

 • SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

  Utbyggnaden av SGUs grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

  18 juni 2019

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

  SGUs arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

  17 juni 2019

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019

 • Sverige får sin första nationella geopark

  Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är viktig för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

  10 juni 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  5 juni 2019