Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Allt mer underlag om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med jorddjupsdata och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

  12 december 2018

 • Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

  Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

  7 december 2018

 • Hexaklorbensen i svenska utsjösediment ökar

  Den nationella miljöövervakningen av föroreningar i utsjösediment visar att halterna av hexaklorbensen (HCB) ökar, trots att utsläppen av HCB har minskat sedan 1970-talet och den globala tillverkningen upphörde 2004.

  30 november 2018

 • Så här ser du jorddjupet

  SGUs nya kartvisare Jorddjup ger en översiktlig bild av jorddjup i Sverige. Detta är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten, som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet.

  30 november 2018

 • SGUs nya digitala vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

  I dag lanserar vi vår första digitala vägledning. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

  29 november 2018

 • Ny design på webbplatserna

  Startsidorna på SGUs och Bergsstatens webbplatser har fått ny layout. Förändringarna har i första hand genomförts för att öka tillgängligheten så att så många som möjligt enklare ska kunna ta del av den information som finns på webbplatserna.

  29 november 2018

 • Ny rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial

  Framtidens samhälle kräver en mängd olika bergmaterial, som beroende på hur det ska användas måste ha särskilda egenskaper. Mot den bakgrunden finns en ny rapport om geologins betydelse för byggandet.

  28 november 2018

 • Geokemisk atlas över Sverige – nu på webben

  Den geokemiska atlasen är en rikstäckande databas med moderna analysresultat, som nu lanseras digitalt på SGUs webbplats.

  22 november 2018

 • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

  En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

  22 november 2018

 • Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

  En snabb global omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i fler länder räcker inte för att kompensera för ökad användning, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

  21 november 2018