Startsidan

Metaller och mineral i gruvavfall – en tänkbar resurs för hållbar utvinning

En man tar prover från en gråbergshög. Foto.

Provtagning av en gråbergshög vid Lilla Dambergsgruvan i Bergslagen.

Foto: Helge Reginiussen, SGU

Gammalt gruvavfall är inte alltid så gruvligt som man kan tro. Med moderna metoder kan det vara möjligt att ur avfallet utvinna mineral och metaller som var omöjliga att utvinna med äldre teknik. Gruvavfallet kan få ett andra liv och bli en sekundär källa till råvaror.

SGU undersöker gråberg och anrikningssand i Sverige där det kan finnas material som inte var ekonomiskt intressant när malmen bröts men som efterfrågas idag – kritiska metaller och mineral som behövs för klimatomställningen. Precis som kompost blir biobränsle och blomjord kan gruvavfall få Sverige att blomstra.

Läs mer om metaller och mineral i gruvavfall

Riksintresse för mineral

SGU är en riksintressemyndighet som pekar ut platser med värdefulla ämnen eller material. Läs mer om hur det går till och vad det betyder.

Läs mer om riksintressen

Grundvattendagarna 2022

Den 18-19 oktober är det återigen dags för alla som arbetar med grundvattnet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra, den här gången i Göteborg. 

Läs mer om Grundvattendagarna 2022

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kritiska råvaror

Litiummineral. Foto.

Litiummineral

Europa konsumerar en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Läs mer om vårt importberoende, och det arbete som görs för att bli mer självförsörjande.

Läs mer om kritiska råvaror

Kontinentalsockellagen

Sandbank vid havet, Skåne. Foto.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

En handpump på en grävd vattenbrunn. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Brunnsarkivet

Jordskred

Erosion. Foto.

Fortuna, söder om Helsingborg, på Skånes västkust, september 2016. En påtaglig erosion, orsakad av skred i de finkorniga sedimenten, har ägt rum. Huvuddelen av erosionen skedde i samband med stormen Sven i december 2013.

Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Skred förekommer i silt- och lerjordar, men kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad.

Läs mer om skred

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer