För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Planering och markanvändning

Bra information om jord, berg och grundvatten ger förutsättningar för en resurseffektiv, hållbar och klimatanpassad användning av mark och havsbottnar.

För att bygga och underhålla ett hållbart samhälle behövs planering. Byggande av hus, vägar och andra förändringar i mark- och vattenanvändning får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Vid planläggning och byggande ska man inte bara ta hänsyn till anspråken i dagens samhälle utan också till kommande generationers behov. Planeringen måste därför beakta markanspråk på både kort och lång sikt, till exempel för byggnationer och för utvinning av naturresurser.

För planer och beslut behövs relevanta och kvalitetssäkrade underlag.

Geologisk information har stor betydelse i många problemställningar och planeringsfrågor. Informationen ska användas för bedömningar av till exempel markstabilitet, grundförhållanden, grundvattenförekomster, geologiska formationer med höga naturvärden, naturresurser som till exempel torv, naturgrus, berg lämpligt för krossning. Kunskap behövs hos planerare och beslutsfattare om hur denna information bör användas. SGUs roll är att tillhandahålla denna information och verka för att den leder till bra planer och beslut.

Geologisk information i samhällsplaneringen

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn