Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattensituationen 1984-2019

  SGU har sammanställt två figurer för landets kommuner som visualiserar grundvattennivåerna under 36 år, perioden 1984–2019, i små och stora magasin. Figurerna gör det möjligt att studera utvecklingen i landets kommuner och se mönster i nivåerna över tiden.

  22 januari 2020

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen har en viss återhämtning noterats, i östra och södra delarna av landet är nivåerna fortfarande under de normala medan läget är tämligen normalt i övriga landet.

  21 januari 2020

 • Nya data för europeiskt samarbete

  Nu hittar du nya Inspiredata om geofysik, havsbottnen, grundvattenförekomster och mineralresurser på SGUs webbplats. Inspiredata är harmoniserade data som kan användas tillsammans med andra länders geologiska data.

  16 januari 2020

 • Nya ämnen att leta efter i grundvattnet

  Flera nya läkemedel och PFAS-ämnen behöver provtas i grundvattnet i Sverige.

  15 januari 2020

 • Metallpriser under 2019

  2019 blev ett händelserikt år för metallpriserna. Priserna på ädelmetaller och järnmalm ökade. För basmetallerna nickel och koppar steg priset medan värdet på bly och zink sjönk. Batterimetallerna fortsatte falla.

  14 januari 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgänglig

  Nu finns ytterligare områden med uppdaterade jordartsdata. Ny jordartsinformation finns bland annat för Torsby, Gällivare-Malmberget, delar av Östergötland, söder om Kalmar samt ett antal mindre områden i anknytning till grundvattenkartläggning.

  13 januari 2020

 • Nya rön om berggrundsgeologin i södra Sverige

  SGU har studerat den berggrundsgeologiska utvecklingen i södra Sverige. Bland den nya informationen finns åldersbestämningar och bergartskemiska analyser som delvis ger en ny bild av utvecklingen i regionen.

  8 januari 2020

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små magasinen har i allmänhet stigit sedan början av december och är nu nära eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i landets östra och södra delar.

  19 december 2019

 • MineFacts – fakta om prospektering, gruvdrift och hållbarhet

  Idag släpps en digital variant av faktamaterialet MineFacts på webben. MineFacts syftar till att öka kunskapen om prospektering, gruvdrift och hållbarhet för bland annat sakägare.

  18 december 2019

 • Höga geologiska naturvärden sätter stopp för fortsatt sandtäkt

  Isälvsavlagringen Slätmon i Vingåkers kommun är en värdefull naturmiljö. Mark- och miljödomstolen går på SGUs linje att de geologiska naturvärdena här ska gå före andra samhällsintressen.

  17 december 2019