För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Grundvattensituationen vecka 35

  Blött väder den senaste tiden har gjort att situationen förbättrats i de små grundvattenmagasinen och nivåerna är nu mestadels normala eller över de normala för årstiden. De stora magasinen reagerar långsammare och har därför fortsatt låga nivåer i större delen av Götaland och östra Svealand.

  31 augusti 2021

 • SGU tillstyrker förslag på ändringar i förordningen om vattenverksamheter

  Förordningen om vattenverksamheter föreslås ändras i syfte att förenkla länshållning grundvatten i befintliga täkter. Förslaget har tagits fram med bakgrund av att Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut den sista oktober. SGU tillstyrker förslaget.

  13 augusti 2021

 • Grundvattensituationen vecka 32

  Den senaste månaden har grundvattennivåerna överlag sjunkit, vilket är förväntat under sommaren. I stora delar av södra Götaland och norra Norrland har nivåerna sjunkit mer än normalt så att nivåerna där nu är under eller mycket under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i stora och små magasin troligen hamnar under eller mycket under de normala i de södra och östra delarna av Götaland de närmaste månaderna.

  10 augusti 2021

 • Grundvattensituationen vecka 29

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de inre delarna av Norrland, medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i de södra och östra delarna av Götaland samt i östra Svealand de kommande två månaderna.

  20 juli 2021

 • Digitaliserade jordartsdata längs Viskans dalgång

  SGU har digitaliserat jordartsprofiler längs Viskans dalgång, som är ett riskområde för skred och ras. Informationen kan användas för att bedöma var riskerna för skred är som störst och var det är lämpligt att bebygga.

  13 juli 2021

 • Webbinarium om FN:s klassificering av naturresurser

  Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FNs system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

  2 juli 2021

 • Svensk malmproduktion på fortsatt hög nivå under 2020

  Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Det och mycket annat framgår av årets upplaga av SGUs rapport Bergverksstatistik.

  1 juli 2021

 • Tretton nya rapporter om grundvatten i Småland, Västergötland och Västerbotten

  SGU har kartlagt och beskrivit tretton grundvattenmagasin i Småland, Västergötland och Västerbotten. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  30 juni 2021

 • Grundvattensituationen vecka 26

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand de kommande två månaderna.

  29 juni 2021

 • Kunskapsbrist fördröjer efterbehandling av förorenade sediment

  SGU går i en ny rapport igenom projekt som berör efterbehandling av förorenade sediment, och redogör för vad i projekten som tar tid. En genomgående slutsats är att det saknas kunskap i hela processen, från utredning till åtgärd.

  28 juni 2021