Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Nya data visar jordarternas sammansättning

  Data från produkten ”Jordartsanalyser” kan användas i kombination med SGUs jordartskartor för att bättre bedöma markegenskaper, så som genomsläpplighet och risk för erosion.

  22 februari 2018

 • Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

  Sverige och Finland samarbetar för att vidareutveckla det geologiska världsarvet och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare.

  19 februari 2018

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  I våra kartvisare finns nu aktuella jordartsdatabaser för Siljansområdet i Dalarna, Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten och längs Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed i Dalsland samt för grundvattenförekomster i Örebro, Jönköpings och Västra Götalands län.

  14 februari 2018

 • Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

  SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen.

  14 februari 2018

 • Metallpriser i januari

  Metallpriserna under januari höll sig i stort lugna. Den allt större efterfrågan på material till elfordon sätter dock sina spår på en del metallpriser, inte minst på priset för nickel, som används inom batteritillverkning.

  6 februari 2018

 • SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

  Varje år ger SGU stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. I slutet av 2017 gav SGU stöd till fem forskningsprojekt.

  5 februari 2018

 • Ny vägledning om ras, skred och erosion

  En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor finns ute nu. Vägledningen har tagits fram av Statens geotekniska institut i samverkan med SGU och andra myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

  31 januari 2018

 • Geopraktisk - en språngbräda till jobb för nyanlända

  Idag lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

  31 januari 2018

 • Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

  Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer hållbara metoder för att rena marken.

  24 januari 2018

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i stora delar av landet.

  24 januari 2018