EUs ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG, syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten omfattas.

Ramdirektivet för vatten kompletteras av tre så kallade dotterdirektiv:

  • ett för grundvatten (Direktiv 2006/118/EG),
  • ett för prioriterade ämnen i ytvatten (2008/105/EG) och
  • ett tekniskt direktiv om kvalitetskrav på kemiska analyser och på laboratorier som anlitas för övervakningen (Direktiv 2009/90/EG).

Direktiven är minimidirektiv, vilket innebär att varje medlemsstat kan ha strängare nationella regler men inget i direktiven får utelämnas.

Vattenförvaltningen för grundvatten

Syftet med vattenförvaltningen för grundvatten är att nå målen om god grundvattenstatus som anges i artikel 4 i ramvattendirektivet för vatten och därmed främja en långsiktigt hållbar vattenanvändning och en god miljö för växter och djur i sjöar, vattendrag och grundvattenberoende terrestra ekosystem.

För grundvattenarbetet innebär det att:

  • förebygga och begränsa mänsklig förorening av grundvatten,
  • säkerställa en god balans mellan vattenuttag och grundvattenbildning och
  • förhindra negativa effekter för växter och djur i anslutna akvatiska ekosystem och  grundvattenberoende terrestra ekosystem

Vattenförvaltningens arbetsmoment för grundvatten

Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga förvaltningscykler, där de olika arbetsmomenten återkommer i varje cykel. Den nuvarande cykeln avslutas 2021 och samma år inleds nästa, som sträcker sig fram till 2027. En förvaltningscykel omfattar en rad olika arbetsmoment som delvis bedrivs parallellt. 

Svensk lagstiftning

Sverige har till största delen införlivat ramdirektivet för vatten i den nationella lagstiftningen. Svensk vattenförvaltning regleras i huvudsak genom följande tre författningar:

  • miljöbalken.
  • vattenförvaltningsförordningen (förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön) och
  • länsstyrelsernas instruktion (förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion)

SGUs föreskrifter om grundvatten             

Genom vattenförvaltningsförordningen ska SGU ge instruktioner om hur vattenförvaltningsarbetet ska utföras genom föreskrifter:
SGUs föreskrifter

Som stöd i arbetet med förvaltningen av grundvatten har SGU tagit fram en vägledning.

Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten   
Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten (pdf)

Europeiska vägledningar

För att förtydliga och stödja EU-ländernas genomförande av ramdirektivet för vatten, i lagstiftning och praxis, har en serie vägledningsdokument tagits fram av medlemsstaternas experter, tillsammans med kommissionen. Dessa dokument är inte lagtexter och inte juridiskt bindande, men det råder politisk enighet hos medlemsstaterna om innehållet i dokumenten. SGU har valt att i stor utsträckning använda dessa EU-dokument som underlag för sin tolkning av direktivets krav. På engelska kallas vägledningarna CIS Guidance Documents.
CIS Guidance Documents på europa.eu (nytt fönster)