Vår verksamhet är i huvudsak inriktad på följande områden:

Vi samlar in och tillhandahåller geologisk grundinformation

Att industrin utvecklas är viktigt för utvecklingen av samhället i stort. Detta stödjer vi bland annat genom att samla in och tillhandahålla geologisk grundinformation och expertbedömningar. Geologisk information är också ett viktigt underlag för att fatta väl grundade beslut inom samhällsplaneringen.

Mer om SGUs geologiska kartläggning

Vi samlar och stärker den geologiska forskningen i Sverige

Den geologiska forskningen är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. Vårt bidrag är att bedriva egen forskning, ge stöd till universitet och högskolor samt att delta i nätverk och samarbetsprojekt. Vi har också ambitionen att vara en brygga mellan forskningen och användningen av dess resultat i samhället.

Forskning

Vi ska verka för att Sveriges miljömål uppnås

SGU har ansvaret för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som även omfattar minskad användning av naturgrus. SGU bidrar också till arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Vi arbetar även med frågor som ingår i flera andra miljökvalitetsmål.

Miljömål

Vi utför miljöövervakning av grundvatten och havssediment

Den svenska miljöövervakningen dokumenterar fortlöpande miljötillståndet i Sverige. Detta gäller både på land, i sjöar och i hav. SGU utför miljöövervakning av grundvatten och havssediment.

Miljöövervakning