Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • SGU yttrar sig om nytt tillstånd i Slite

  Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt tillstånd pågår, och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

  30 juni 2022

 • Grundvattensituationen i juni

  Under juni har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka i praktiskt taget hela landet. Även i de stora magasinen sjunker nivåerna, dock i långsammare takt. Beräkningar tyder på att nivåerna i främst de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka och vara under de normala för årstiden i större delen av landet under sommaren. Risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer ökar.

  29 juni 2022

 • Ny rapport om bottenföroreningar i Sveriges havsområden

  SGU beskriver i en ny rapport halter av olika föroreningar på Sveriges havsbottnar i utsjön. Bland resultaten, som bygger på SGU:s provtagningar av bottensediment, finns oväntat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i Bottenviken och Bottenhavet.

  28 juni 2022

 • SGU:s kartvisare visar landhöjningen

  Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. Allteftersom isen smälte lättade trycket på jordskorpan som började röra sig uppåt igen. Med hjälp av en ny webbaserad kartvisare går det att se strandlinjernas förskjutning tillbaka i tiden och därmed följa landhöjningen historiskt.

  22 juni 2022

 • Öppet fartyg ger ökad kunskap för hållbara hav

  I torsdags invigdes eventet Öppet fartyg i Stockholm. Evenemanget vill visa betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

  14 juni 2022

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Maj präglades överlag av minskad efterfrågan och sjunkande metallpriser. Nya utbrott av covid-19 och nedstängningar i Kina gav dämpad ekonomisk aktivitet i landet. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina och räntehöjningar sätter också spår i världsekonomin.

  9 juni 2022

 • Grundvattensituationen i maj

  Under maj månad har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka mer än normalt i stora delar av landet medan situationen i de stora magasinen är tämligen oförändrad. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer att vara fortsatt under de normala i stora delar av landet under sommaren såvida det inte kommer rikligt med nederbörd.

  31 maj 2022

 • Alternativa kalkstensförekomster till Slite, Gotland

  Geologiskt sett har kalkstensförekomsterna på Gotland, i Sydvästskåne, i Västergötland och på Öland bäst egenskaper för att kunna ersätta ett bortfall av produktionen i Slite. När det gäller ersättning via import är kapaciteten hos producenter i utlandet begränsad, och en leverans skulle i så fall troligen ske från många olika länder.

  31 maj 2022

 • SGU är kritiska till deponi vid Åsbymon

  SGU är kritiska till en ansökan om en deponi av externa massor vid Åsbymon i Eskilstuna kommun. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

  25 maj 2022

 • Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

  Från 23 maj till slutet av augusti utför SGU geofysiska flygmätningar i Västernorrlands län, Gävleborgs och Jämtlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  20 maj 2022