För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Samarbeten

Nationell  samverkan:

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan ska underlätta tillgången till geodata. Organisationer med myndighetsuppgifter får tillgång till ett samlat utbud av geodata. Samverkan styrs av ett avtal som reglerar villkor för att tillhandahålla och använda geodata. Avtalet reglerar även organisation, styrning och ansvarsfördelning.

Den Nationella geodatastrategin för perioden 2016-2020 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet i samråd med Geodatarådet.

www.geodata.se (nytt fönster)

Läs den nationella Geodatastrategin 2016 - 2020 (nytt fönster)  

Internationell samverkan:

COST-Sub Urban

"European Cooperation in Science and Technology – Sub Urban" syftar till att skapa möjligheter för att använda mark och grundvatten i urbana miljöer på ett hållbart sätt. 

Projektet COST-Sub Urban (nytt fönster)

EMODnet Geology

Projektet "European Marine Observation Data Network" har som syfte att harmonisera maringeologiska data och göra dem interoperabla. Målet är att publicera olika temakartor, bland annat substratkartor, kartor över havsbottnens geologiska uppbyggnad, förkastningar och kusterosion i skala 1:250 000 från Bottenviken till Svarta Havet. Tillgängliga dataskikt kan hämtas via portalen för EMODnet.    

Projektet EMODnet Geology (nytt fönster)

ERA-MIN

Inom projektet "Network on the industrial handling of Raw Materials of the European Industry" kartläggs pågående forskning och forskningsfinansiering inom malm- och mineralindustrin för att identifiera forskningsbehov, främja samarbete inom EU samt utlysa gemensamma forskningsprogram. 

Projektet ERA-MIN (nytt fönster)

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys ( EGS ) är en samarbetsorganisation där  37 nationella geologiska undersökningar och vissa regionala undersökningar i Europa är medlemmar.

EuroGeoSurveys (nytt fönster)

EURARE

Det huvudsakliga målet med forskningsprojektet "EURARE" är att öka kunskapen om de sällsynta jordartsmetallerna (rare earth elements, REE) och att minska EUs importberoende av dessa strategiskt viktiga mineral. Mineralen används flitigt i modern teknik och grön teknologi. Sverige har Europas viktigaste fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller men idag förekommer ingen utvinning i Europa. EU är därför idag helt beroende av Kina, som idag står för ungefär 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller i världen. Tanken är att EU ska bygga upp kunskaper och resurser för att resurseffektivt och miljövänligt trygga EUs framtida försörjning av dessa strategiskt viktiga mineral.

Projektet EURARE (nytt fönster)

Läs mer om specialmetaller i Mineralmarknaden. Tema: Specialmetaller (pdf, nytt fönster)

FODD

"Fennoscandian Ore Deposit Database" är, förutom en databas, även en karta med beskrivning av områden med metallfyndigheter och sannolika framtida metallmalmsupptäckter i den Fennoskandiska skölden. Kartorna och databasen har sammanställts i ett gemensamt projekt mellan de geologiska undersökningarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Databasen innehåller information om nästan 1700 gruvor, fyndigheter och viktiga händelser i hela regionen. 

Projektet FODD (nytt fönster)

GEMAS

GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soil) är ett nationsöverskridande samarbetsprojekt mellan de geokemiska expertgrupperna i EuroGeoSurveys (EGS), där SGU ingår, och European Association of Metals (Eurometaux) med 33 deltagande europeiska länder. Huvudsyftet är att fastställa den geokemiska bakgrunden för åkermark och betesmark i Europa.

GEMAS tillhandahåller europeiskt harmonierade geokemiska data av hög kvalitet för brukad åkermark och icke brukad betesmark (icke brukad på åtminstone tio år).

Projektet GEMAS (nytt fönster)

Ladda ner SGU-rapport 2012:17 med GEMAS-resultat från Sverige, Norge och Finland här:

Geochemical mapping of agricultural soils and grazing land (GEMAS) in Norway, Finland and Sweden – regional report. SGU-rapport 2012:17 (pdf, nytt fönster)

ICES - Internationella Havsforskningsrådet

Inom det  Internationella Havsforskningsrådet (ICES) deltar SGU i arbetsgrupperna  ”On the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT)”, ”Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM) och ”Marine sediments in relation to pollution (WGMS)”. Här utformas bland annat riktlinjer för hur sand/grus-utvinning ska ske för minimal miljöpåverkan och hur miljöanalyser på sediment bör utföras (ICES report 2009 & 2012).

Minerals4EU

Projektet "Minerals4EU" syftar till att integrera EU-ländernas mineralinformation avseende malmresurser, produktion, handelsflöden och prognoser. Det ska skapas en lättillgänglig kunskapsdatabas för EUs geologiska undersökningar och andra berörda aktörer, till stöd för den offentliga politiken, industrin, samhället och kommunikations- och utbildningsändamål på europeisk och internationell nivå.

Projektet Minerals4EU (nytt fönster)

MINLAND

SGU koordinerar EU-projektet, MINLAND. Syftet med MINLAND är att skapa bättre förutsättningar för en bra balans i frågor som rör markanvändning för att utvinna metall och mineral på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om MINLAND

OSPAR

SGU deltar aktivt i Sveriges arbete i OSPAR, ett internationellt samarbete för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Läs mer om OSPAR

PanAfGeo

PanAfGeo är ett samarbete mellaneuropas och Afrikas geologiska undersökningar för att överföra kunskap inom mineralnäringen till de afrikanska länderna. Det övergripande målet är att bidra till en bättre styrning och mer hållbar hantering av Afrikas mineralresurser.

Läs mer om PanAfGeo på projektets webbplats (nytt fönster)

Läs SGUs nyhetsnotis om PanAfGeo

X-MINE

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster. SGU svarar huvudsakligen för att 3D-modellera malmkropparna i tre aktiva gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Läs SGUs nyhetsnotis om X-MINE

Läs mer om X-MINE

GEARS

GEARS står för Geologiskt arv i inre Skandinavien. Det är ett svensk-norskt samarbete om geologiska naturvärden som berör gränsområdet Hedmarks fylke i Norge och Dalarna i Sverige. En partner bland andra är Norges geologiska undersökning. Syftet är att tillsammans utveckla sätten att bidra med anpassad information för både besöksnäring, fysisk planering och utbildning.

Läs mer på SGUs sida om GEARS

LYSTRA

SGU deltar i det svensk-finska projektet "LYSTRA - Upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård". Syftet är att öka förståelsen för världsarvets värden och att få fler besökare utan att äventyra dess hållbara utveckling. Ett högklassigt kunskapsunderlag ska skapas både för att möta naturturismens behov och för att stödja markanvändningsplanering.

Läs mer på SGUs sida om LYSTRA

 

Senast granskad: 2018-02-02

Skriv ut Dela med andra: Facebook