Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till för att kunna nå generationsmålet. Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Mer om SGUs arbete för Grundvatten av god kvalitet

SGU bidrar också till arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Mer om SGUs arbete för Giftfri miljö

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken.

Mer om Miljömålsrådet och SGUs arbete med åtgärder

På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem.

Till Miljömål.se (nytt fönster)