För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Två män studerar ett sedimentprov. De befinner sig på en båt ute till havs. De har handskar, hjälm och flytväst på sig samt långbyxor och t-shirt.

Foto: Viktor Fagerström, SGU.

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

SGU har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Statens geotekniska institut ta fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden.

Sedimentundersökningar för ökad kunskap

I uppdraget från regeringen ingår att undersöka sediment både i sjöar, vattendrag och i kustområden. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om olika branscher och verksamheters betydelse för uppkomsten av förorenade sediment. Resultatet ska bidra till att fylla i kunskapsluckor och ge verktyg för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som utgör störst risk för miljön och människors hälsa. Områden som ska undersökas har bestämts i dialog med länsstyrelserna, som har stor samlad kunskap inom det egna förvaltningsområdet. Undersökningar är planerade att påbörjas 2021 och både externa miljökonsulter samt SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor och Ugglan ska användas.

Erfarenhetsåterföring och pilotprojekt

Inom regeringsuppdraget kartläggs erfarenheter från tidigare efterbehandlingsprojekt med sediment. Regeringsuppdraget innebär också fyra pilotprojekt genomförs i syfte att höja kunskapen om åtgärdsmetoder för förorenade sediment. Genom att pröva tillämpning av nya eller befintliga, men i Sverige ännu inte etablerade, åtgärdsmetoder och metoder för att omhänderta de förorenade sedimentmassorna kan mycket erfarenhet samlas. Resultat från pilotprojekten ska göras tillgängliga och utvärderas tillsammans med kunskap från erfarenheter av tidigare efterbehandlingar av sedimentområden.

Vägledningar och fortsatt arbete

Vägledningarna som tas fram inom regeringsuppdraget ska vara ett stöd i processen för efterbehandling och underlätta för ansvariga och projektledare. En gemensam kunskapsplattform för olika typer av information och forskningsresultat är under uppbyggnad. Plattformen ska också vara ett kompetens- och mötesforum för involverade, både i det nuvarande arbete med regeringsuppdraget men kanske framför allt i det framtida arbetet med förorenade sediment.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt med start hösten 2019. Rapportering ska ske senast 5 januari 2023.

Regeringsuppdraget samordnas med miljömålsrådsåtgärden ”Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment”. Den främsta uppgiften inom miljömålsrådsåtgärden är samordning av myndigheterna i syfte att arbetet med sediment fortsätter även efter regeringsuppdragets slut.

Senast granskad 2021-06-16