SGUs arbete med att säkra en hållbar materialförsörjning fokuserar på att:

  • Producera kunskap om och planeringsunderlag för alternativa material till naturgrus, till exempel tematiska kartor för att visa bergmaterialets kvalitet och möjligheterna att ta ut havssand
  • Vägledning vid tolkning av  vilka användningsområden för naturgrus som kan ersättas med alternativa material (enligt 9 kap. § 6 f MB).
  • Utveckla och tillhandahålla en metodik för att upprätta regionala materialförsörjningsplaner
  • Stödja länsstyrelser och andra aktörer med att upprätta regionala materialförsörjningsplaner

Regional planering nyckeln till en hållbar materialförsörjning

En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad användning av naturgrus, att naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av transporter.

Materialförsörjningsplanen ska på ett övergripande och strategiskt sätt redogöra för hur samhällets behov av bergmaterial till byggande ser ut, samt hur förutsättningar till att tillgodose behoven ser ut. Genom att vara framåtblickande och ha ett helhetstänkande kan den ge en region möjlighet att ta hänsyn till behovet av material i samhällsplaneringen på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är stor.

En materialförsörjningsplan ska även gå hand i hand med regionens vattenförsörjningsplanering och inte stå i konflikt med de dricksvattenintressen som finns.

Vattenförsörjningsplaner

SGU har från 2014 till 2016 haft ett regeringsuppdrag om metodik för att ta fram materialförsörjningsplaner. I arbetet har även ingått att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att planera materialförsörjningen sin region.

I regeringsuppdragets slutrapport finns slutsatser kring värdet av att ta fram materialförsörjningsplaner och vad de kan betyda för samhället och miljön.

Slutrapport - Metodutveckling för materialförsörjningsplanering (pdf, nytt fönster)

SGUs rapport 2015:05 beskriver en metodik som kan fungera som vägledning vid framtagandet av materialförsörjningsplaner.  

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering, SGU-rapport 2015:5 (pdf, nytt fönster)

Även SGUs rapport ”Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län”, där de specifika geologiska förutsättningarna i Uppsala län samt en redovisning av hur materialförsörjningen ser ut i länet idag, kan användas som vägledning vid utarbetandet av materialförsörjningsplaner. Rapporten har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län.

Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län, SGU-rapport 2013:19 (pdf, nytt fönster)

Ersättningsmaterial för naturgrus

För att samhällets behov både av ballast för byggnation och av en säker och hållbar dricksvattenförsörjning ska tryggas, krävs att det ändliga naturgruset nyttjas restriktivt. SGU har därför tillsammans med ballastproducenterna, länsstyrelserna och betongbranschen tagit fram nya rekommendationer och beskrivningar av de användningsområden som det idag finns respektive saknas ersättningsmaterial för. SGU har nu gjort en ny version av rapporten. Bland de nya rekommendationerna kan nämnas att råvaror som grov betongballast (> 4 mm) idag generellt anses vara möjliga att ersätta med krossat berg. Fin betongballast (<4 mm) är det däremot svårare att finna ett ersättningsmaterial för.

Skriften "Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus" riktar sig till länsstyrelser, kommuner och täktföretag som ett stöd i tillståndsprocessen.

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2015:35 (nytt fönster)

Entreprenadberg

Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten, byggnation av bergrum eller bergschakt. Entreprenadberg ingår inte i uppgifterna som rapporteras in till SMP. Produktionsuppgifter om entreprenadberg efterfrågas av både kommuner, länsstyrelser och bergmaterialbranschen för att  bättre kunna bedöma behov och tillgång på ballast i en region. Mot den här bakgrunden har SGU tagit fram en rapport med fyra övergripande förslag på hur statistiken på entreprenadberg kan förbättras.

Läs mer om Entreprenadberg

Geologiskt underlag och kartvisare

SGU arbetar med att ta fram relevanta geologiska underlag för att ge förutsättningar för hållbar materialförsörjning. Bergkvalitetskartor med avseende på användning till vägändamål, järnväg och betongballast har tagits fram, eller håller på att tas fram, över tätbefolkade områden.

I kartvisaren ”Ballast” har information från SGUs databaser, som kan vara relevant i arbetet med materialförsörjning, samlats. Den har nyligen (juli 2015) uppdaterats med nya bergkvalitetsskikt och nya typer av analyser. Informationen om grundvattenmagasin är mer noggrann än i tidigare versioner.

Kartvisaren Ballast

Strålning från bergmaterial

Alla byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från grus, sand eller morän, innehåller också en viss mängd naturligt förekommande radioaktiva ämnen. En rapport från SGU ger en kortfattad redogörelse för läget i Sverige idag vad gäller gammastrålning från bergarter och krossat berg.

Läs mer om Strålning från bergmaterial