Regeringsuppdrag 2019

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med uppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.

SGU bidrar i regeringsuppdraget genom att kartlägga förorenade sedimentområden med undersökningsfartyget Ocean Surveyor, utföra ett pilotprojekt för olika efterbehandlingstekniker samt bistå med expertkompetens.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut med start hösten 2019.
Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på regeringens webbplats (nytt fönster).

Moderna beredskapsjobb i staten 

SGU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser 

SGU ska redovisa prognoser för 2019−2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 15 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli, och

− den 25 oktober.

Pågående regeringsuppdrag från 2018

Nationell strategi för regionalt tillväxtarbete

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. SGU ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020.

Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Ansvarig hos SGU: Lars-Inge Larsson (avdelningschef Samhällsplanering)

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020 samt delredovisas senast den 15 december 2018 och 2019.

Ansvarig hos SGU: Helena Kjellsson (avdelningschef Mark och grundvatten)

Läs första delrapporten: Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06 (nytt fönster)

Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna 

Av anslaget ska högst 8 000 000 kronor användas årligen under 2018-2020 för att bidra till att skapa enklare vägar till gröna jobb genom att prioritera angelägna uppgifter som hittills inte har kunnat genomföras. Av dessa får högst 5 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Skogsstyrelsen. Närmare om uppdraget framgår av regeringens beslut den 7 december 2017. 

Uppdraget ska delredovisas till Skogsstyrelsen den 17 januari 2018, den 1 maj 2018, den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019. Slutredovisning sker den 15 februari 2021.

Ansvariga hos SGU: Kaj Lax (avdelningschef Mineralresurser) och Erika Ingvald (enhetschef Mineralinformation och gruvnäring)

Läs första delrapporten: Att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna – visuellt stöd (nytt fönster)

Uppdrag att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020. 

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020 m.m.

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019–2020 m.m. 

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att i dialog med kommuner, fastighetsägare, företagare och andra berörda kvalitetssäkra och komplettera information om grundvatten i vissa nationella databaser som drivs och förvaltas vid myndigheten

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Pågående regeringsuppdrag från 2017

Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Pågående regeringsuppdrag från 2016

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.

SGU ska senast den 15 januari 2019 redovisa uppdraget till Statskontoret.

Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

SGU ska senast den 15 januari 2019 redovisa uppdraget till Statskontoret.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EUs länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EUs strategi för Östersjöregionen.

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02 (nytt fönster)

Läs andra delrapporten från SGU, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Läs första delrapporten från SGU, SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Pågående regeringsuppdrag från 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Kortfattad analys redovisas den 1 mars 2016, årlig redovisning den 1 mars varje år och slutredovisning den 1 mars 2019.

Läs delrapport 3, Regeringsrapport 2018:04 (nytt fönster)

Läs delrapport 2 (nytt fönster)

Läs SGUs miljömålsanalys (nytt fönster)