Regeringsuppdrag 2017

Plan för kartläggning

SGU ska avseende perioden 2018–2024 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

Mineralinformationskontoret i Malå

SGU ska utreda och analysera möjligheterna för en expansion och utveckling av verksamheten vid mineralinformationskontoret och borrkärnearkivet i Malå. Utredningen ska belysa olika alternativ och redogöra för dess kostnadsnivåer, effekter och konsekvenser. Verksamheten vid mineralinformationskontoret ska beskrivas och framtida användningsområden för borrkärnorna och arkiven ska belysas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med näringsliv och akademi. Den genomförda satsningen på digitalisering och scanning av borrkärnor ska utvärderas. Vidare ska framtida inriktning och handlingslinjer föreslås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

SGU ska med beaktande av sitt ansvar enligt förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid samt miljötillsynsförordningen (2011:13) och med utgångspunkt från SGUs publikation "Rapporter och Meddelanden 131" uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget rörande geologisk lagring av koldioxid i motsvarande rapporteringsform. Rapporteringen ska vidare innehålla en redovisning av olje- och gasförekomster i närheten av och med förbindelse till potentiella områden för geologisk lagring av koldioxid, samt andra länders planer på prospektering och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel, i form av beviljade och utnyttjade tillstånd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

Politik för global utveckling

SGU ska redogöra för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling dels inom ramen för den egna verksamheten och dels i samarbete med andra aktörer. Rapporten ska innefatta en analys om hur Sverige kan bidra till utvecklingen av ett hållbart nyttjande av mineralresurser inom såväl primär som sekundär utvinning av metaller. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

System för klassificering av råvaror

SGU uppdras att delta i arbetet med FNs system för klassificering av råvaror (UNFC). Uppdraget ska utföras i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer inom branschen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

Kunskapsunderlag om grundvattenutbildning

Ett förändrat klimat påverkar grundvattenbildning och samhällets vattenbehov. Kunskapsunderlaget om grundvattenbildning och vattenbalansberäkningar i Sverige behöver förbättras för att på såväl nationell som regional nivå möta planeringsbehov i ett förändrat klimat. SGU ska därför bedöma och redovisa grundvattenbildningens variation och känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

Tillsyn enligt minerallagen

Bergsstaten ska utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen (1991:45) och mineralförordningen (1992:285). Redovisningen ska beskriva de faktorer som föranleds av de senaste ändringarna i minerallagen respektive effekter av övergångsbestämmelser med anledning av dessa. Myndigheten ska inom ramen för arbetet redovisa det behov av såväl utökade finansiella som personella resurser som ett genomförande av metodiken medför. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

Moderna beredskapsjobb

SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även SGU ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanllända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SGU ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och utbetalas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående regeringsuppdrag från 2016

Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer som ar under utveckling i Sverige och Europa. Uppdraget innefattar kartläggning och kunskapsuppbyggnad om både primära och sekundära källor av dessa metaller och mineral. Redovisningen av uppdraget ska kunna användas som metodik for kartläggning i större skala. Inom ramen for uppdraget ska SGU bland annat kartlägga de viktigaste gruvavfallsdeponierna i Bergslagen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018 och slutredovisas senast den 7 december 2018.

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling

SGU har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

Uppdraget omfattar att

  • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
  • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
  • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet.

Läs första delrapporten, Regeringsrapport 2017:04 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbpats (nytt fönster)

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EUs länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EUs strategi för Östersjöregionen.

Läs andra delrapporten från SGU, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Läs första delrapporten från SGU, SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Pågående regeringsuppdrag från 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Kortfattad analys redovisas den 1 mars 2016, årlig redovisning den 1 mars varje år och slutredovisning den 1 mars 2019.

Läs delrapport 2 (nytt fönster)

Läs SGUs miljömålsanalys (nytt fönster)

Pågående regeringsuppdrag från 2014

Sveriges mineralstrategi

SGU ska för 2015 och 2016 sammanställa och redovisa genomförandet av de åtgärder som initierats genom Sveriges mineralstrategi (dnr N2013/972/FIN).

Uppdraget ska redovisas enligt särskild överenskommelse med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Sveriges mineralstrategi - uppföljning av åtgärder 2014 SGU-rapport 2014:42 (nytt fönster)

Läs mer om SGUs uppdrag inom Sveriges mineralstrategi (nytt fönster)

SGU ska ingå i Miljömålsrådet och bistå i dess arbete

Miljömålsrådet kommer varje år att presentera en lista på åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i syfte att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden inom befintliga resurser. Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor som rådet tycker att regeringen behöver jobba vidare med. Myndigheterna ska bilda ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålsrådet ska redovisa sitt arbete årligen den 1 mars samt slutredovisa den 1 mars 2018.

Läs mer om SGUs arbete med Miljörådets åtgärdslista