För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Regeringsuppdrag

Här presenteras några av SGUs aktuella regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag 2020

Regeringsuppdraget om förorenade sediment

Syftet med regeringsuppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa. Inom regeringsuppdraget samarbetar SGU med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut. Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt under 2019–2022. Målet med regeringsuppdraget är att:

  • sammanställa befintliga föroreningsdata
  • ta fram en nationell prioriteringsmetodik
  • framställa vägledningar för riskbedömning
  • utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker
  • undersöka föroreningar i prioriterade sedimentområden
  • utvärdera kostnadseffektiva behandlingsmetoder nationellt och internationellt
  • upprätta en nationell kunskapsplattform

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen 2019-2022 

Genom samverkan med Verket för innovationssystem (Uppdrag till verket för innovationssystem att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling, N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska SGU, utifrån sina ansvarområden, bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast 1 mars 2021 t.o.m. 2023.

Kartplan 

SGU ska avseende perioden 2020–2027 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2021 respektive 2022 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin och i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.

Remisser 

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.

Utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel 

SGU ska, mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020.

Regionalt tillväxtarbete 

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Prognoser 

SGU ska redovisa prognoser för 2020−2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 10 februari,

− den 4 maj,

− den 27 juli, och

− den 23 oktober.

Pågående regeringsuppdrag från 2019

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med uppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.

SGU bidrar i regeringsuppdraget genom att kartlägga förorenade sedimentområden med undersökningsfartyget Ocean Surveyor, utföra ett pilotprojekt för olika efterbehandlingstekniker samt bistå med expertkompetens.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut med start hösten 2019.
Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdraget ska redovisas senast den 5 januari 2022.

Pågående regeringsuppdrag från 2018

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020 samt delredovisas senast den 15 december 2018 och 2019.

Läs andra delrapporten: Delredovisning av regeringsuppdrag - Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, RR 2019:04

Läs första delrapporten: Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06 (nytt fönster)

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020 m.m.

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019–2020 m.m. 

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Senast granskad 2020-10-27

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta oss