Så här lyder miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet:

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

Vad innebär miljökvalitetsmålet?

För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns sex preciseringar beslutade:

  1. Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
  2. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
  3. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
  4. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
  5. Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
  6. Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

SGUs roll

SGUs ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att vi, tillsammans med berörda myndigheter och andra intressenter, ska samla in data, utveckla lämpliga indikatorer, redovisa måluppfyllelsen, föreslå kompletterande insatser och i övrigt verka för att miljökvalitetsmålet nås.

SGU har under 2016 fått medel från Naturvårdsverket för att analysera och utvärdera styrmedel i tre projekt utgående från den fördjupade utvärderingen 2015 (FU15) och med sikte på FU19.

Sammanställningar från de tre projekten

Metodutveckling för kartläggning av föroreningsproblem i grundvatten
Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av grundvattenberoende ekosystem
Förbättrad hänsyn till grundvattnet inom jordbruket

Mer att läsa:

Grundvatten av god kvalitet – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, SGU-rapport 2019:01

Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, SGU-rapport 2018:24