För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Sök stöd till geovetenskaplig forskning 2022

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot grundvatten. Ansökan stänger den 10 december 2021 klockan 14.00.

SGU har i uppdrag att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGU:s ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna. 

SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka 6 miljoner kronor per år, varav ungefär hälften går till nya projekt. Geovetenskaplig information från SGU:s databaser kan med fördel och utan kostnad användas i forskningsprojekt, kontakta oss för mer information om intresse finns. Kontakta även oss i god tid för att stämma av möjligheter om er projektidé involverar användande av SGU:s infrastruktur.

Grundvatten för framtiden

SGU har i samband med avslutandet av Regeringsuppdraget Grundvattensatsningen 2018–2020: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser identifierat angelägna forskningsområden. Dessa i kombination med de nationella utmaningar som berör SGU:s verksamhet utifrån miljökvalitetsmålen samt Agenda 2030 har gjort att SGU i 2021 års utlysning har valt att rikta utlysningen mot tema grundvatten.

Grundvatten påverkar och påverkas av fysiska, kemiska och biologiska processer som sker i jordens tunna livsuppehållande skikt, som även omnämns ”den kritiska zonen”. Grundvattnets nytta i samhället är uppenbar då den kommunala dricksvattenförsörjningen baseras till ungefär hälften på grundvatten och grundvatten ofta används till bevattning för produktion av livsmedel. Ekosystem är dessutom i många miljöer beroende av grundvatten. För att åstadkomma en långsiktig och säker hantering av grundvattenresurser är behovet av fortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad om grundvatten mycket stor. Utlysningen önskar även understödja innovativa angreppssätt och uppmuntra utvecklingen av nya forskningskonstellationer. Angelägna forskningsområden inkluderar:

  • Användning och påverkan på grundvattenresurser och förändringar av dess kvalitet och kvantitet. Användning av grundvatten kan exempelvis handla om utvecklad förvaltning av vatten där grundvattnet ingår, geoenergi, kartläggning av grundvatten, konstgjord grundvattenbildning och hälsoaspekter. Påverkan sker från olika verksamheter som vattenuttag, anläggningsarbeten inom infrastruktur, gruv- och bergtäktverksamhet. Särskilt i kustnära områden kan exempelvis ändrade uttag eller klimatförändring med havsnivåförändring påverka vattenkvalitet och uttagsmöjlighet. Processer vid interaktion mellan grundvatten, berg, jord och vegetation påverkar grundvattnets kvalitet och kvantitet. Andra aspekter är risker för, och distinktion mellan, naturlig eller antropogen kontamination, påverkan på terrestra och akvatiska ekosystem och metoder för spårning av föroreningar. 
  • Grundvattnets roll i landskapsutveckling över tid. Exempelvis inkluderar detta karstbildning, skred och markstabilitet, hydraulisk sprickbildning i berggrund, transport av näringsämnen, vattenbalanser, åldersbestämningar hos grundvattnet och grundvattenbildning i olika geologiska miljöer. Detta kunskapsområde innefattar också de risker som uppstår när landskapet eller klimatet ändras över tid.

Den föreslagna forskningen ska utgå ifrån geologisk kunskapsuppbyggnad och kan med fördel inkludera metodutveckling inom exempelvis geofysik, geokemi, bergmekanik, jordartslära, isotopstudier, modellering av data och prognosmodeller. Forskningen ska genomföras utifrån svenska förhållanden och SGU ser gärna att befintliga data och modeller från SGU eller andra dataförvaltare av grundvatteninformation används. Helhetsbegrepp och koncept såsom geosystemtjänster eller kritiska zonen uppmuntras för att skapa samverkan mellan närliggande ämnesområden, beskriva nyttan med forskningen och för kopplingen till samhällsfunktioner.

Ansökan

Ansökningsblankett med projektbeskrivning inklusive sammanfattning, tidsplan, kostnadskalkyl (löner gärna baserade på timmar), riskanalys, förteckning av relevant litteratur samt en kommunikationsplan*. Beskrivningen av forskningsprojektet bör inte överskrida sju sidor (teckenstorlek 11 punkter). Meritförteckning biläggs ansökan.

*SGU ser en stor nytta med att kommunikation av resultat inkluderar samhällsorienterad information utöver vetenskapliga publikationer. Projektet ska därför inkludera en detaljerad plan som syftar till att nå ut med resultat till allmänheten eller främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Ansökan ska lämnas in som en pdf-fil och det är sökandens skyldighet att se till att filen är läslig. Ansökan bör skrivas på engelska, då ansökningarna kan komma att granskas av internationella experter. SGU avråder sökande att lämna ut personuppgifter som till exempel personnummer eller andra privata uppgifter i ansökan.

Praktiska detaljer

Vi ser fram emot att få in din ansökan senast den 10 december 2021 klockan 14.00.

SGU tänker sig finansiering av ett till två större projekt om cirka 3–5 miljoner kronor uppdelat på max tre år (2022–2024) och ett till tre mindre projekt eller förstudier om cirka 150 tusen kronor under år 2022.

SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2021

Projektparts godkännande vid flerpartsprojekt (word-fil)

Riktlinjer för granskning av forskningsansökningar vid SGU 2021

Ansökan 2021 denna länk slutar att fungera när ansökan stänger, dvs den 10 december klockan 14.00.

Senast granskad 2021-11-01

Kontaktperson