Startsidan

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Jordskred

Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Skred förekommer i silt- och lerjordar, men kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad.

Läs mer om skred

Vulkaner

Svavelutfällningar visas sig som en dimma över vulkanen.

Foto: Pär Weihed

De flesta jordbävningar och vulkanutbrott inträffar där litosfärplattorna rör sig i förhållande till varandra.

Läs mer om vulkanisk aktivitet

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kontinentalsockellagen

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Grundvattendagar 2021 inställda

Grundvattendagarna 2021 är tyvärr inställda på grund av smittspridningsläget. Vi planerar istället för Grundvattendagarna 2022 under nästa höst. Mer information kommer snart!

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Brunnsarkivet/databasen Brunnar

Markradon

isälvsavlagring.

Foto: Esko Daniel, SGU.

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.

Läs mer om markradon

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer