Startsidan

Metaller och mineral i gruvavfall – en tänkbar resurs för hållbar utvinning

Gruvavfall.

Gammalt gruvavfall är inte alltid så gruvligt som man kan tro. Med moderna metoder kan det vara möjligt att ur avfallet utvinna mineral och metaller som var omöjliga att utvinna med äldre teknik. Gruvavfallet kan få ett andra liv och bli en sekundär källa till råvaror.

SGU undersöker gråberg och anrikningssand i Sverige där det kan finnas material som inte var ekonomiskt intressant när malmen bröts men som efterfrågas idag – kritiska metaller och mineral som behövs för klimatomställningen. Precis som kompost blir biobränsle och blomjord kan gruvavfall få Sverige att blomstra.

Läs mer om metaller och mineral i gruvavfall

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Jordskred

En stor spricka har delat vägen i två bitar. Det går inte att köra över sprickan med bil då den är för stor. Framför sprickan står två bilar parkerade. I bakgrunden syns en skog. Foto.

Foto: SGU

Skred kan ske i finkorniga jordar som silt och lera, men även i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. SGU bidrar med ett antal underlag som visar bland annat jordart, erosion och förutsättning för jordskred.

Läs mer om skred och ras

Stöd inför våtmarksåtgärder

Bild som visar torvmark. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

SGU medverkar i Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA). Syftet är att hjälpa aktörer att bedöma om en våtmarksrestaurering har potential att stärka vattenförsörjningen och minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om LONA

Kontinentalsockellagen

Sandbank vid havet, Skåne. Foto.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

En handpump på en grävd vattenbrunn. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Brunnsarkivet

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer