Brunnsdatabasen innehåller uppgifter från drygt 680 000 brunnar och växer med drygt 20 000 brunnsuppgifter varje år. I databasen finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder. De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU.

Informationen kan användas vid exempelvis vattenplanering, planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme. Informationen används flitigt, både som praktisk upplysning till allmänhet, brunnsborrare, kommuner och konsulter och för forskningsändamål.

Sedan maj 2019 finns också möjligheten för enskilda brunnsägare att själv registrera sin brunn med hjälp av ett enkelt formulär. Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar brunnsägaren till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Registrera din brunn genom ett formulär här