Översiktsplanen ska vara grundad på aktuella sammanställningar och analyser och utgör ett strategiskt vägledande dokument om kommunens framtida utveckling.

Varje kommun är unik. Tillgång och fördelning av naturresurser som grundvatten, mineral och krossberg är beroende av geologin och ogynnsamma markförhållanden vid byggande och annan exploatering kan komplicera grundläggning och göra att det finns risk för ras och skred. Eftersom de geologiska förutsättningarna varierar mellan olika regioner samt att olika kommuner har skilda förutsättningar och behov varierar kraven på vilken geologisk information som efterfrågas mellan olika delar av landet.

Geologisk information är ett viktigt underlag i kommunal planering för att kunna åstadkomma en ändamålsenlig mark- och vattenanvändning. Informationen utgör också ett användbart underlag för att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. Det faller sig därför naturligt att geologisk information används som ett underlag för just översiktsplaner så att väl grundade beslut kan fattas inom samhällsplaneringen.

SGUs roll

SGUs roll är att tillhandahålla geologiska underlag som kan användas i kommunernas planering, samt att bevaka riksintressen för värdefulla ämnen och mineral.

SGU svarar på en mängd remisser inom kommunal planering. Vad gäller översiktsplaner svarar vi i första hand till Länsstyrelsen, och helst i aktualiseringsfasen.

Läs mer om Geologi för kommunal planering