Rapport om våtmarkers geologiska förutsättningar

Under hösten 2019 arbetar SGU med att stötta länsstyrelsernas arbete med restaurering och anläggning av våtmarker inom ramen för regeringens våtmarkssatsning, som initierades under 2018, med medel från Naturvårdsverket.

SGU har släppt en rapport som sammanfattar geologin i våtmarker och dess betydelse för grundvattnet. Där presenteras ett urval tillgängliga underlag för att bedöma geologin samt ett antal typområden med utgångspunkt ifrån geologin. Vidare beskrivs betydelsen av övervakning av grundvatten i samband med åtgärder samt hur en ändamålsenlig övervakning kan utföras.

Rapporten berör tre huvudkategorier av åtgärder som kan stärka grundvattentillgången:

  1. dels åt­gärder som höjer grundvattennivåen och på så sätt stärker den magasinerande förmågan vid en grundvattenförekomst,
  2. dels åtgärder som kan avlasta grundvattnet från vattenuttag, så som anläggande av dammar,
  3. samt åtgärder som görs för att balansera vattenflöden i anslutning till en våtmark.

Rapporten fokuserar på torvbildande våtmarker, som återfinns i grundvattnets utströmnings­områden. Många av dessa områden är idag utdikade vilket, förutom att påverka våtmarkens grundvattennivå även kan påverka omkringliggande områden.

Läs rapporten ”Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder”

Låna en hydrogeolog

Som stöd i arbetet med våtmarkerna erbjuder SGU möjligheten för länsstyrelserna att ”låna en hydrogeolog”, där SGUs experter genomför en utbildningsdag där bland andra kommun- och länsstyrelsehandläggare kan få möjlighet att lära sig mer om att tolka och använda geologisk information i planeringsarbetet.

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats