För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Bild av en strand med vass och näckrosblad i vattnet.

IStock/SGU

Undersökning av förorenade sediment i Vänern

För att kunna nå miljökvalitetsmålen för Vänern är det viktigt att fastställa vilka källor som bidrar mest till föroreningsproblematiken och vilka åtgärder som ger bäst miljönytta. Därför undersöker SGU förorenade sediment i Vänern i ett samarbetsprojekt med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samt ett pågående regeringsuppdrag.

Olika verksamheter har gett upphov till föroreningarna i Vänern och därför behöver många olika slags föroreningar undersökas för att åtgärda dem. Inom projektet "Förorenade sedimentområden i Vänern – underlag för identifiering av föroreningskällor och riskklassning för framtida åtgärder", kommer sediment att provtas och analyseras. Bland annat undersöks halter av PAH, PFAS, dioxiner, PCB, andra klorerade ämnen, ftalater, tennorganiska föroreningar och metaller inklusive metylkvicksilver och sexvärt krom.

Elva förorenade områden kommer att undersökas, därefter görs en riskklassning som underlag för eventuell åtgärdsplanering för dessa områden. Opåverkade områden kommer att undersökas som jämförelse. Dessutom kommer källspårningstekniker att användas för att undersöka vilka källor påverkar föroreningshalterna i sediment i Vänern som helhet.

Nedanstående områden kommer undersökas med hydroakustiska mätningar vilket innebär att ljudvågor från avancerade ekolod skickas ner mot sedimenten och reflekteras. Ljudvågor med olika frekvens används för att få olika typer av information, som djup till sedimentytan och sedimentets egenskaper, till exempel mjukhet och struktur. Därefter tas prover i sedimenten.

 • Brandsfjorden
 • Köpmannebro
 • Mariestadsfjärden
 • Otterbäcken
 • Åmålsviken
 • Varnumsviken
 • Byviken
 • Kattfjorden
 • Säterholmsfjärden
 • Åsfjorden
 • Gullspångsälvens mynningsområde

Hur går undersökningarna till?

Fältundersökningarna kommer att ske med undersökningsfartyg under sommarhalvåret 2020. Utifrån den insamlade hydroakustiska informationen detaljplaneras var prover ska tas. Själva provtagningen inleds med att en kamerabur sänks ned till bottenytan för att se hur den ser ut, exempelvis om det finns flora och fauna på platsen. Sedan tas sedimentkärnor för att fastställa vad det är för typ av sediment och hur lagerföljden ser ut.

Oftast når provtagningen den översta halvmetern, men det går även att ta kärnor som sträcker sig sex meter ner i sedimentet. Då kan man få en uppfattning om volymen av det förorenade sedimentet. Prover tas för kemisk analys av föroreningshalter från sedimentets ytlager och djupare lager.

Samverkan

Projektet är en samverkan mellan SGU och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Det finansieras av Naturvårdsverket och SGU och till viss del även av regeringsuppdraget för förorenade sediment ”RU:FS”. Tack vare regeringsuppdraget har undersökningarna i Vänern kunnat kompletteras och utökas. Även andra myndigheter inklusive länsstyrelser har fått regeringsuppdrag för att förbättra kunskapen om förorenade sediment.

Senast granskad 2020-04-22

Kontaktperson

 • Johan Norrlin

  Telefon: 018-179171
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post