Regeringsuppdrag ska ge bättre kunskap om förorenade sediment

Syftet med uppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.

Åtgärder av förorenade sediment i sjö- och kustområden prioriteras inte i den utsträckning som samhället behöver, delvis på grund av stora kostnader för efterbehandling men också på grund av otillräcklig kunskap. Samtidigt är exempelvis dioxiner och kvicksilver i fiberbankar en utmaning för att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

För att kunna trappa upp åtgärdsarbetet av förorenade sediment behövs bättre kunskap om:

 • områdenas utbredning,
 • risken för spridning av miljögifter från sedimenten,
 • vilka behandlingsalternativ som är mest kostnadseffektiva på varje enskild plats.

Inom regeringsuppdraget samarbetar Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut med att:

 • sammanställa befintliga föroreningsdata,
 • ta fram en nationell prioriteringsmetodik,
 • framställa vägledningar för riskbedömning,
 • utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker
 • undersöka föroreningar i prioriterade sedimentområden,
 • utvärdera kostnadseffektiva behandlingsmetoder nationellt och internationellt,
 • upprätta en nationell kunskapsplattform.

SGU bidrar i regeringsuppdraget genom att kartlägga förorenade sedimentområden med undersökningsfartyget Ocean Surveyor, utföra ett pilotprojekt för olika efterbehandlingstekniker samt bistå med expertkompetens. Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt med start hösten 2019. 

Läs mer på regeringens hemsida (nytt fönster)

Infoblad

Infoblad Regeringsuppdraget förorenade sediment, RUFS, mars 2020.pdf

Senast granskad 2019-07-05

Kontaktperson

 • Lovisa Zillén Snowball

  Telefon: 018-179033018-179033
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post