För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kartläggning av fosfor och miljöföroreningar i sediment

Övergödning är ett av de största hoten mot Östersjöns miljö. SGU undersöker under sommaren 2019 havet runt Gotland samt i Bråviken för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

Övergödningen är orsakad av utsläpp av näringsämnen och ger upphov till algblomning och döda bottnar, vilket har en stor påverkan på ekosystemet i havet och längs våra kuster. Genom åren har stora mängder fosfor släppts ut från land och hamnat i sediment. När sedimenten blir syrefria kan fosforn läcka ut, vilket är en bidragande orsak till övergödningen idag, så kallad internbelastning. Till stor del är dock omfattningen och den rumsliga utbredningen av detta läckage okänd, liksom hur fosfor lagras och begravs i sedimenten. Därför genomför SGU under 2019 undersökningar i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Bild på en glasbehållare med havssediment inuti.

En sedimentkärna från havet öster om Gotland med ett vitt lager av den svaveloxiderande bakterien Beggiatoa på ytan. Detta indikerar att sedimentet är syrefritt, och sedimentets innehåll av fosfor är därför troligtvis lättlösligt och kan läcka ut från sedimentet. Foto: SGU.

Det övergripande syftet med arbetet är att kartlägga utbredning, förekomst och mängder av fosfor och andra miljöföroreningar i bottensedimenten. På så vis kan bättre modeller och scenarier över hur miljön i Östersjön utvecklas tas fram. Ett bättre underlag om fosfor och dess koppling till Östersjöns miljöproblematik är mycket viktigt för kunna välja och prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in.

Arbetet omfattar mätning och provtagning i områden öster och väster om Gotland, i en transekt från Gotland till fastlandet samt i Bråviken. Fältarbetet pågår fram till oktober och resultaten från analyser och modellering beräknas vara klara i början av 2020.

Karta kring Gotland och Kalmarsund med linjer i havet som visar var mätningar kommer att ske.

De mätlinjer och områden där SGU genomför undersökningar av fosfor och miljöföroreningar 2019. 

Senast granskad 2019-06-20

Kontaktpersoner

 • Sarah Josefsson

  Telefon: 018-17 90 14018-17 90 14
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post

 • Lovisa Zillén Snowball

  Telefon: 018-179033018-179033
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post