Fiberbankar

Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier från de olika utsläppskällorna vid Sveriges östkust. Fibrerna och föroreningar som är bundna till dem, ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna och bildar så kallade fiberbankar och fiberrika sediment.

Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut, oftast orenat. Fibrerna och till dem bundna föroreningar ligger idag ackumulerade utanför de olika utsläppskällorna. Norrland har från 1800-talets mitt fram till 1900-talets senare hälft, haft en blomstrande skogsindustri med ett flertal pappers- och massafabriker, träsliperier och sågverk. Denna industri bidrog till en levande kulturbygd, men också till rester i form av förorenade områden.

Den snabba landhöjningen i denna del av Sverige medför att problemen inte kommer att försvinna utan bankarna kommer att utsättas för erosion i form av vågor och vind. Erosion av det fiberhaltiga bottenmaterialet kan bidra till att föroreningar som ligger begravda riskerar att spridas.

Schematisk bild över fiberbankar utanför utsläppskälla.

Fiberbankarna (F), som uteslutande består av träfibrer och cellulosa, ligger oftast deponerade direkt utanför utsläppskällan. Träfibermaterialet har också spridits på en större yta och blandats ut med naturliga sediment och bildar då fiberrika sediment (R).

Under de senaste åren har SGU genomfört ett flertal projekt för att identifiera och bedöma utbredningen av fiberbankar samt att undersöka den miljökemiska statusen i dem. Resultaten av kartläggningen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö. De kan även användas i beslutsunderlag för att kostnadseffektivt kunna rikta och genomföra ytterligare undersökningar och saneringsåtgärder vid de områden som bedöms ha störst miljöpåverkan.

Metoder för att kartlägga fiberhaltiga sediment SGU-rapport 2011:04. Kontakta SGU för att ta del av rapporten.

Kartläggning av fiberhaltiga sediment längs Västernorrlands kust SGU-rapport 2014:16 Rapport

Kartläggning av fiberhaltiga sediment längs Västernorrlands kust SGU-rapport 2014:16 Bilagor

Inventering av förorenade fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och några sjöar i inlandet fortsätter också de närmaste åren. Projektet  ”Fiberbankar i Norrland - FIN” är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt SGU. Det finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som sammanlagt gett 7,6 miljoner SEK.

SGU satsar även på ett forskningsprojekt, "Starkt förorenade sediment – toxicitet, spridning och deras inverkan på kustområdenas miljöstatus". I projektet ska problematiken kring spridning av miljögifter vid skred i de fiberhaltiga sedimenten utredas.

Bild av bottnens topografi utanför Frånö sulftafabrik.
Fiberbankar och områden med fiberhaltiga sediment har påträffats. I några av dem finns spår av undervattenskred.