För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Geologiska förutsättningar för koldioxidlagring

Det är den lokala geologin som ger förutsättningarna för ett koldioxidlager. I Sverige är det framför allt områden i sydöstra Östersjön och i sydöstra Skåne som bedöms som lämpliga för lagring av koldioxid.

I första hand utnyttjas sedimentär berggrund för lagring av koldioxid, till exempel porösa sandstenar. I Europa är det vanligt med vanligt med sedimentära bergarter som sandsten och kalksten.

Sverige

I Sverige däremot, består större delen av vår berggrund av kristallina bergarter såsom gnejs och granit. Utbredningen av sedimentära bergarter är begränsade till vissa delar av landet, både på land och till havs på kontinentalsockeln, och då särskilt till just sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön.

Karta över områden i Sverige med berggrund som kan vara lämplig för koldioxidlagring.

Områden med potential för koldioxidlagring i södra Sverige. På bilden visas i sydöstra Östersjön Faluddensandstenens utbredning (ljusgrön) med den potentiella lagringsenheten (turkos), och i sydvästra Skåne utbredningen av Arnagergrönsanden (gul) och dess potentiella lagringsenhet (grön).

 

Norden

Inom Norden finns en avsevärd potential för geologisk lagring av koldioxid. De 18 bäst lämpade lagringsplatserna för koldioxid inom Norden tillsammans har en teoretisk lagringskapacitet som är mer än 86 gigaton, vilket innebär att vi, med samma utsläppstakt som idag skulle kunna lagra 564 års utsläpp av koldioxid inom den nordiska regionen.

Mer information om möjliga lagringsplatser för koldioxid i Sverige, Danmark, Norge och Island hittar du i The Nordic CO2 Storage Atlas", som är en digital, GIS-baserad atlas som finns på den danska geologiska undersökningens (GEUS) webbsida.

Kartläggningen och atlasen har tagits fram inom projektet NORDICCS (2011-2015), där SGU medverkat. Det arbetet har även resulterat i en plattform för frågor kring koldioxidlagring i de fem länderna.

Baserat på arbetet inom NORDIC har SGU även tagit fram en rapport om koldioxidlagring i Sverige. 

Alternativ till lagring i sedimentär berggrund 

Det finns forskningsprojekt där man undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i sprickrik kristallin berggrund, till exempel CarbFix-projektet där man tittar på isländsk basaltisk berggrund: 

Andra projekt undersöker möjligheterna att på konstgjord väg binda koldioxid genom att tillverka vissa typer av mineral. 

CCS-forskning och samarbeten

ENeRG - European Network for Research in Geo-Energy (nytt fönster)
STEMM-CCS - Strategies for Environmental Monitoring of Carbon Capture and Storage (nytt fönster) 
ENOS - Enabling Onshore Co2-storage in Europe (nytt fönster) 
CO2GeoNet (nytt fönster)
EERA – European Energy Research Alliance (nytt fönster)
Zero Emissions Platform (nytt fönster)
Mustang project (nytt fönster)

 

Senast granskad 2020-11-03