För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Bilden visar den före detta fabriksanläggningen i Fredriksberg i Ludvika kommun, Sverige.

Vy över Fredriksbergs bruk.

Foto: Gabriel Jonsson Nordbäck, Structor Norr AB.

Fredriksbergs bruk

På Fredriksbergs fabriksområde har industriell verksamhet bedrivits sedan början av 1700-talet. År 1896 startades ett pappersbruk och verksamheten pågick fram till år 1972. Både sulfit- och sulfatmassa har producerats här under olika perioder.

Byggnaderna på området är i mycket dåligt skick och det är inte säkert att vistas i eller i anslutning till flera av byggnadskropparna. Som en följd av den långvariga verksamheten, är marken på delar av fabriksområdet förorenad. Föroreningarna är främst orsakade av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter.

Fastigheten var länge utan ägare men övertogs genom expropriering år 2020 av Ludvika kommun. Exproprieringen gjordes för att möjliggöra rivning av byggnaderna och en sanering av området. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan år 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre för både rivningen och saneringen.

Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.

Rivstart

Rivningsprojektet har försenats av en överklagad upphandling men har nu startat. SGU har anlitat en rivningsentreprenör och arbetena kom igång under augusti månad. Parallellt pågår förberedande arbete för den efterföljande saneringen. Arbetena består i att med undersökningar avgränsa föroreningarna och ta fram underlagshandlingar för upphandling av en saneringsentreprenad.

Byggnaderna kommer att rivas och rivningsmaterialet täckas på plats. Grundplattorna kommer att lämnas kvar men punkteras för att förhindra vattenansamling. Krossat tegel och betong kommer läggas upp mot kant till och på plattorna. Områdets utformning styrs i stor utsträckning av hur byggnadskropparna ligger men rivningsmaterialet kommer tillsammans med täckmassorna att användas för att ge området ett naturligare utseende. Miljöfarligt avfall i byggnaderna kommer att köras bort och omhändertas på deponi.

Sanering

I saneringen kommer oljeförorenad jord i anslutning till ett tidigare garage på den södra delen av fabriksområdet att grävas bort och den förorenade jorden omhändertas på deponi. Kisaskeområdet direkt väster om fabriken kommer att schaktas upp och stabiliseras inför deponering. Kisaska på banvallar i anslutning till området kommer också att schaktas bort. Mesaupplagen runt omkring bruket kommer att skyddstäckas.

Tidplan och kostnader

Rivningen är planerad att färdigställas innan årsskiftet och täckningen av rivningsmaterialet är planerad till första halvan av år 2022. Tidplanen för och genomförandet av saneringen 2022-2024 är beroende av fortsatta bidragsmedel från Naturvårdsverket. Projektet har en totalbudget på 67,5 miljoner kronor.

 

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Henning Persson

    Telefon: 018-179085
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post

Kisaska, eller rostat svavelkis, är en restprodukt från tillverkning av sulfitmassa. Restprodukten har precis som malmen ett högt innehåll av arsenik och tungmetaller och innehåller ofta restsulfider. Kisaska har deponerats på det så kallade kisaske­området väster om fabriken men också spridits på banvallar som idag används som gång- och cykelvägar.

Mesa är en restprodukt från kausticeringssteget i sulfatmassatillverkning och utgörs i huvudsak av kalciumkarbonat, utan innehåll av tungmetaller. Mesan har lagts upp på tre upplag i anslutning till fabriksområdet.