SGU som huvudman för saneringsprojektet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan några år tillbaka möjlighet att på begäran av en eller flera kommun/-er agera som huvudman för saneringsprojekt. Hösten 2013 blev SGU i en gemensam skrivelse från länsstyrelserna och kommunerna i Glasriket ombedd att agera huvudman för arbetet med att utreda och efterbehandla glasbruken med tillhörande utfyllnader i Glasriket. Uppgiften innebär att SGU på lång sikt, men i ett samman­hang, ska arbeta med flera tiotal glasbruk inom Glasriket för att kunna betrakta Glasriket som en helhet. I SGUs uppgift ingår, förutom täta kontakter med länsstyrelserna och kommunerna i Glasriket, även kontakter med återvinningsbranschen och olika forskningsinstitut. Detta är en viktig del i arbetet för att bevaka och även utnyttja teknikutvecklingen som sker på området.

Glasrikeuppdraget

De båda länsstyrelserna samt de fyra kommunerna har sedan mars 2012 i uppdrag att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket, inom det så kallade Glasrikeuppdraget. Parterna bildar tillsammans Styrgruppen för Glasrikeuppdraget. Länsstyrelserna genomförde under några år, i samverkan med Glasbruksföreningen, en övergripande studie som avsåg att belysa eventuella miljörisker med de industrilämningar som glasbruksverksamheten har medfört. Lämningarna består delvis av förorenade jordmassor inom bruksområdena, och delvis av utfyllnader med krossat kasserat glas i anslutning till bruksområdena. Resultatet av studien visar att höga halter av metaller, främst arsenik, bly och kadmium, förekommer i såväl bruks­områdena som utfyllnaderna. Man kunde också påvisa att det sker en spridning av föroreningarna till såväl grund- som ytvatten. Sammanlagt omfattade Glasbruks­rapporten 22 glasbruk och tre deponier.

Slutrapporten hittar du här (nytt fönster)

Finansiering

För arbetet med glasbruken söker SGU statsbidrag hos länsstyrelserna. Två så kallade huvudstudier är genomförda vid de före detta glasbruken i Gadderås (Nybro kommun) samt Björkå (Uppvidinge kommun). Båda dessa projekt finansierades med statsbidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelserna. SGU har för 2016 sökt bidrag hos länsstyrelsen för ytterligare två huvudstudier vid Flerohopp (Nybro kommun) samt Älghult (Uppvidinge kommun). Ansökningarna har beviljats och utredningsarbetet med dessa två glasbruk planeras bli påbörjade under våren 2016.

SGU har för 2016, utöver statsbidrag för utredningsarbetet, fått ytterligare statsbidrag för att fortsätta arbetet med inledande studier av avfallshanteringen. Detta arbete kommer att inledas under våren 2016, och kommer också att avslutas under 2016.

Förstudie avfallshantering

Parallellt med detta arbete har Styrgruppen för Glasrikeuppdraget finansierat en förstudie kring hanteringen av det avfall som kommer att uppstå vid glasbruken i hela regionen då glasbruken ska saneras i framtiden. Motivet till förstudien är att det kommer att uppstå betydande mängder av såväl förorenad bruksjord som glaskross från glasutfyllnaderna varvid de logistiska förutsättningarna måste studeras (transportvägar, omlastningsstationer, mellanlagring, med mera). I detta arbete behöver ett kommun- och länsgemensamt grepp tas för att de olika avfallsslagen hanteras på ett optimalt sätt. Denna förstudie är kompletterad med en översiktlig studie som syftar till att belysa befintlig teknik som kan tillämpas för att sortera ut glasavfall i de fall detta är uppblandat med jord, sten och organiskt material.

Läs rapporten "Förstudie glasavfall" här (pdf, nytt fönster)

Kunskap och finansiering krävs

SGU bedömer att arbetet med att utreda och sanera samtliga glasbruk i Glasriket kan komma att pågå i storleksordningen 20-30 år, och i dagsläget är SGU och alla andra parter i ett inlednings- och kunskapsbyggande skede. För att kunna öka tempot i arbetet krävs ytterligare finansiering och ytterligare studier kring avfallshanteringen.

Aktuella glasbruksobjekt

Pågående huvudstudier

Älghult glasbruk (nytt fönster)

Flerohopp glasbruk (nytt fönster)

Genomförda huvudstudier

Björkå glasbruk (nytt fönster)

Gadderås glasbruk (nytt fönster)