Hugelsta skjutfält har varit i drift mellan åren 1951 och 1992. Området har riskklassats enligt MIFO till riskklass 2, dvs stor risk för hälsa och miljö. Under åren 2017–2019 har mark-, sediment-, ytvatten- och grundvattenundersökningar utförts för att utreda osäkerheter kring föroreningssituationen när det gäller kvarvarande föroreningar och spridningsförutsättningar både i yt- och djupled. Undersökningar som utförts har koncentrerats till de delområden där det har varit skjutbanor och tillhörande verksamheter. Resultaten tyder på att halterna av bly varierar kraftigt inom området med halter som överskrider det generella riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Det är främst bly som generellt förekommer men även höga halter av andra metaller såsom koppar. 

En förenklad riskbedömning togs fram år 2019 som visade på att det finns behov av åtgärder på fastigheten, främst kopplat till förhöjda blyhalter. Under hösten 2019 har kompletterande markundersökning inom utfyllda områden som vägar och andra ytor utanför skjutbanor genomförts. Samtidigt genomfördes en undersökning av markrespiration in-situ för att bedöma hur markmiljön påverkas av förhöjda blyhalter i anslutning till skjutfält/övningsområden. Inventering av byggnader har även utförts samt ytor med höga halter av föroreningar har avsökts.

Inför åtgärdsutredning och åtgärdsskede ska en ny uppdaterad riskbedömning tas fram under våren 2020.