För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Tölö Fabriker

Från 1920 fram till och med 1983 har det bedrivits verksamhet i Tölö fabrik i Kungsbacka. Här har bland annat tak- och byggpapp, rostskyddsoljor och rostskyddsfärg tillverkats. Verksamheten har orsakat oljeföroreningar i marken. År 2012 gick SGU in som huvudman för att undersöka och sanera området. Schaktsaneringen är nu genomförd.

Från början var firmanamnet AB Tölö Fabriker och senare AB Engqvist & Udesen. I mitten av 1950-talet övertog Auson AB verksamheten och fastigheten. Efter 1983 har ingen industriell verksamhet bedrivits på platsen. År 1983 övertog Kungsbacka kommun marken och byggnaderna revs. Nuvarande fastighetsägare, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (kyrkan), förvärvade fastigheten 1986 och byggde en kyrka på platsen.

Ytligt belägna oljeföroreningar

Verksamhetsutövaren stod för de första undersökningarna 2004-2005 som visade att marken var förorenad av oljeföroreningar, främst ytligt belägna PAH-föroreningar. Senare undersökningar utförda av SGU 2015-2017 bekräftade föroreningsbilden, men också att det fanns djupare belägen förorening. Inga påtagliga halter har uppmätts i grundvattnet.

I föreläggande och senare miljööverdomstolens dom 2010 mot före detta verksamhetsutövare (MÖD 6231-09) fastställdes att området skulle saneras och att tidigare verksamhetsutövare skulle bekosta 25 procent av saneringskostnaderna.

Föroreningarna har schaktats bort

Undersökningarna kompletterades med en huvudstudie som avslutades i april 2017 och som saneringsåtgärderna baseras på. En schaktsanering utfördes under hösten 2019 fram till sommaren 2020. Inom hela fastigheten, förutom där kyrkobyggnaden står, schaktades jorden inom den översta metern upp och kördes till deponi.

Inom vissa ytor schaktades djupare liggande förorening upp. En mindre mängd förorening har dock fått lämnas kvar, då det av geotekniska skäl inte har varit möjligt att schakta upp de berörda jordmassorna.

Totalt har drygt 14 000 ton förorenade jordmassor och cirka 240 ton förorenat länsvatten körts iväg till deponi.

Området är nu återställt till ursprungligt skick. SGU bedömer att det inte krävs ytterligare åtgärder utan att riskerna på platsen är så låga att området kan lämnas. SGU svarar för ett kontrollprogram, som löper på ett par år till för uppföljning.

Schaktsaneringen är redovisad till Länsstyrelsen, som ännu inte har godkänt saneringen.

Länsstyrelsen i Hallands län står för finansieringen genom bidrag från Naturvårdsverket och verksamhetsutövaren.

Senast granskad 2019-11-27

Kontaktperson

  • Lisa Elmerfjord

    Telefon: 046-311787046-311787
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post