Företaget Scanmining AB bröt under 9 månader år 2006 till 2007 zinkmalm i Svärtträskgruvan i för att optimera anrikningen av malmen från Scanminings huvudsakliga malmfyndighet i Blaikengruvan. Brytningen avbröts på grund av dålig lönsamhet. Scanmining gick i konkurs 2008 och gruvan togs då över av Lappland Goldminers i Sorsele AB, som dock aldrig bröt malm innan företaget gick i konkurs 2012.

På området finns idag bland annat två dagbrott, upplag av gråberg och avbanad morän, och en sedimentationsbassäng med tillhörande kalkningsanläggning kvar. Denna reningsanläggning, genom vilket vatten från det vattenfyllda norra dagbrottet passerar innan det går ut i Börtingbäcken och sedan vidare till Gunnarbäcken, klarar inte längre de krav tillståndet kräver och har bedömts som uttjänt.

Det finns ett stort intresse av jakt och fiske i området, där finns våtmarker och hela vattensystemet ingår i avrinningsområdet för Juktån som så småningom mynnar ut i Umeälven.

Det finns ingen teknisk eller ekonomiskt rimlig möjlighet att tillfälligt förbättra anläggningen och någon ytterligare brytning planeras inte. Som en följd av den planerade efterbehandlingen har Bergsstaten dragit tillbaka bearbetningskoncessionen för gruvan.

När Lappland Goldminers Sorsele AB tog över gruvan upprättade företaget en efterbehandlingsplan för Svärtträsk innan det företaget också gick i konkurs år 2012. Det är denna plan Mark- och miljödomstolen beslutat att efterbehandlingen i huvudsak ska följa. De samlade tillgångarna i de båda konkursbolagen räcker dock inte till att täcka hela efterbehandlingen. Dessa resurser används istället till drift av reningsanläggningen vid Blaikengruvan, och Länsstyrelsen bedömer det som ytterst angeläget att Svärtträskområdet efterbehandlas och åtgärdas i sin helhet.

Under 2015 genomfördes muddring av sedimentationsbassängen och avvattning av slam i geotuber på en yta i norra dagbrottet. Detta arbete har fortsatt även under 2016. Under 2016 har dessutom de stora mängder gråberg som legat i upplag på området flyttats till norra dagbrottet. Det mindre södra dagbrottet har återfyllts med rent berg och morän och ytan har såtts in för att etablera växtlighet.  

Under 2017 påfördes kvalificerad täckning av det återfyllda norra dagbrottet. Arbetet fick dock avbrytas på grund av ihållande regn under hösten och kommer att slutföras under 2018. Under 2018 förbereds också  för rivning av vägar och sedimentationsdamm samt muddring av kvarvarande slam. Provtagning av vatten och biota enligt de biologiska och vattenkemiska kontrollprogrammen pågår och kommer fortsätta en period efter det att efterbehandlingen avslutats för uppföljning av genomförda åtgärder.

Filmen nedan har tagits fram på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten i syfte att dokumentera de åtgärdsarbeten som pågår.

 

Informationsbrev:

Nyhetsbrev 7, januari 2018 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 5, november 2016 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, maj 2016 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, november 2015 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, juni 2015 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, mars 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontrollprogram:

Resultat från kontrollprogrammet 2016 - Vattenkvalitet och biologi 2016, Sweco 2017-02-01

Effektstudie Svärtträsk - Vattenkemiska och biologiska undersökningar år 2015, Sweco 2015-12-18 (pdf, nytt fönster) 

Kontrollprogram Svärtträsk, biologi, 2015-09-07 (pdf, nytt fönster)

Kontrollprogram Svärtträsk, kemi, 2015-06-25 (pdf, nytt fönster)

Hälsoriskbedömning:

Miljömedicinsk bedömning av metaller i fisk från Gunnarbäcken, 2015-12-14 (pdf, nytt fönster)