Företaget Scanmining påbörjade brytning av zinkmalm i Blaikengruvan i Sorsele kommun i augusti 2006. Efter bara ett drygt års drift gick verksamheten i konkurs i december 2007. Konkursboet köptes av Lappland Goldminers Sorsele AB år 2008. Bolaget bedrev prospekteringsborrning och genomförde miljöförbättrande åtgärder, men försattes i konkurs år 2012 utan att ha påbörjat malmbrytning.

Miljösituationen i Blaikengruvan är allvarlig. Vattnet som rinner genom området ner mot Storjuktan för med sig vittringsprodukter med höga halter metaller från dagbrottsväggar och gråbergshögar.  Det förorenade vattnet måste därför renas innan utsläpp till recipient. Konkursboet efter Lappland Goldminers Sorsele AB har skött driften av vattenreningen som tar hand om förorenat vatten från gruvområdet parallellt med avvecklingen av boets tillgångar.

Konkursboets tillgångar räcker dock inte för att täcka kostnaden för efterbehandlingen av Blaikengruvan som är uppskattad till cirka 200 miljoner kronor. Länsstyrelsen har därför ansökt om statsbidrag från Naturvårdsverket för genomförande av efterbehandling år 2018-2022.

SGU har av Länsstyrelsen i Västerbotten blivit ombedd att agera huvudman för efterbehandlingen av Blaikengruvan. SGU har tagit ett första beslut om att genomföra förberedande åtgärder år 2018 i form av bland annat avledning av vatten genom dikning.

Efterbehandlingen i Blaikengruvan kommer att omfatta täckning av gråberg och återfyllning av dagbrott. Det finns fyra dagbrott, varav två kommer att återfyllas med morän och två kommer att vattenfyllas helt eller delvis. De åtgärder som planeras syftar till att minska den ursköljning av vittringsprodukter som sker men också till att minska mängden vatten som belastar reningen. Vattenrening kommer dock att behövas under lång tid framöver även efter avslutad efterbehandling.