Sannebo före detta sågverk ligger ca 2 km söder om samhället Hult, ca 1 mil sydöst om Eksjö i Småland, och upptar en yta av ca 10–11 ha. Verksamheten har omfattat timmerlagring, barkning, sågning och doppning av virke med klorfenolpreparat och Improsol. Området har tidigare även nyttjats för upplag av bl.a. bark och spån. Mängden sågat virke bedöms varit ca 12 000 m3 per år (uppgift från 1978). Sannebo sågverk var i drift under perioden 1954–1985 men det är okänt under vilka årtal som doppning av virke förekommit. 

Markytan inom det förorenade området sluttar norrut mot Kyrkesjön. Inom området finns ett antal byggnader kvar från det före detta sågverket men flertalet av de tidigare byggnaderna har rivits eller rasat. Den norra delen av området är bevuxen med skog eller sly och används inte till något idag. Området inom den södra delen används idag till stor del som flis- och stockupplag. På området ligger även några bostadshus.

Tidigare undersökningar, så kallad MIFO fas 2, har påvisat förekomst av dioxiner och klorfenoler, som härstammar från impregneringsmedel, i ett flertal av de jord- och grundvattenprover som analyserats. Även sedimenten i Kyrkesjön har påvisad förekomst av klorfenoler.

Under 2017 genomfördes förstudien. Nya uppgifter om ytterligare källområden med doppning har undersökts. Analysresultatet har bekräftat föroreningsnivåer för dioxiner och klorfenoler i de tidigare identifierade källområdena för förorening, i synnerhet kopplat till doppning eller blånadsbehandling av virke, främst öster om tidigare sågverkshuset. Resultat från studien visade att det är motiverat med fortsatta utredningar i form av en så kallad huvudstudie för området.

Dioxin och sågverk