Kartvisaren innehåller information om jordart, landform och blockighet i markytan men innehåller också en täckningskarta med information om kartvisarens utsträckning och karttyp. Grundlagret ger en heltäckande bild av jordarternas utbredning i eller nära markytan. Lagret avser den jordartstyp som normalt kan förväntas på karteringsdjup, det vill säga cirka 0,5 meter under markytan, och som bedöms ha en mäktighet väl överstigande 0,5 meter. Dessutom redovisas områden där berggrunden går i dagen eller endast täcks av tunna eller osammanhängande jordlager. Landform redovisar vissa landformer, till exempel moränbacklandskap och isälvseroderat område. Blockighet beskriver förekomsten av ytligt liggande block. Punktobjekt innehåller geologiska företeelser såsom mindre berghällar och landformer.

Gå direkt till kartvisaren Jordarter 1:750 000, Mittnorden