Informationen kan användas som ett första underlag vid bedömning av spridningsrisken av förorenande ämnen från olyckor. Med tanke på eventuella brister i underlaget ska det alltid göras en platsspecifik bedömning i terrängen.

En jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock inte bara på kornstorlek utan även på till exempelvis läge i terrängen, mättnadsgrad, grundvattennivå samt det utsläppta ämnets viskositet med mera. Produkten tar inte hänsyn till detta, och inte heller till eventuella ytlager eller underliggande lager.

I kartvisarens startläge visas endast de områden som det finns information för. För att se de olika jordarternas utbredning bör man zooma in i kartan. 

Gå direkt till kartvisaren Genomsläpplighet (nytt fönster)