Baserat på detaljerad kartläggning av stränder och havsbotten runt kusten har erosionsförhållanden och erosionskänslighet bedömts och beräknats med två olika metoder.  En indelning har gjorts i olika strandtyper efter strändernas geologi, topografi och sedimentdynamik. De olika strandtyperna karaktäriseras av olika erosionsförhållanden beroende på om stränderna främst präglas av pålagring, erosion eller huvudsakligen är i balans samt hur snabbt erosionen sker. Dessutom visas en prognos för vilka erosionsförhållanden man kan förvänta sig i framtiden vid en havsnivåhöjning på cirka 1 m.

Strändernas känslighet för erosion visas med ett beräknat erosionsindex, baserat på en analys av jordarter på stränder och havsbotten, marklutning, erosionsprocesser och sedimentbudget på stränder och havsbotten samt vind- och vågexponering.

I samband med fältinsamlingen har hårda erosionsskydd inventerats och sträckor med aktiv erosion kartlagts.

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Produktblad Stranderosion, kust (nytt fönster)