Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bl.a. yttäckande jordartsinformation använts.

Jorddjupet har stor betydelse inom en rad olika områden. Några exempel är planering av olika typer av byggan­de, infrastruktur och grundvattenskydd. I en sådan planering ingår bl.a. att finna lämpliga tek­niska lösningar och kostnadsberäkningar beroende av jorddjupet. I många fall vill man undvika stora jorddjup, till exempel för att undvika höga kostnader i samband med borrning. I andra fall är stora jorddjup en fördel, exempelvis för att jordlagren har en stor magasinerande förmåga för grundvatten. Vidare är jorddjupsdata tillsammans med uppgift om jordart viktiga vid hydrolo­gisk modellering.

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell (pdf, nytt fönster)