Mineralrättigheter

Mineralrättigheter är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. Här kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data. 

Den information som finns i registret är:

• ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd

• undersökningstillstånd under så kallade förbudsår

• ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner

• beviljade torvkoncessioner

• markanvisningar (mark anvisad för gruvdrift)

• innehavare av tillståndet

• tillståndets namn och identitetsnummer

• valt förstahandsmineral

• giltighetstid

Informationen uppdateras vanligtvis en gång per månad. Under perioden 2 juni till 1 oktober 2021 pausas dock servicen med exporter av data ur systemet. En lösning för att tillhandahålla exporter i shape-format på motsvarande sätt som tidigare är under utveckling. Vi beklagar detta glapp i vår service av mineralrättsdata, vår ambition är att leveranserna ska återupptas från 1 oktober 2021.

Beställning av data görs via Bergsstaten, mineinspect@bergsstaten.se.

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Senast granskad 2021-09-10

Kontakta SGUs kundtjänst