Berggrundskartan är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått. I berggrundskartan ingår även berggrundens strukturer och deras egenskaper. Berggrundskartan bygger på geologiska fältobservationer i kombination med tolkning av analysresultat och geofysiska data.

Informationen i kartan kan användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel kartor över näringsinnehåll, värmeledningsförmåga och lämplighet för anläggningar. Informationen ligger till grund för SGUs tryckta berggrundskartor och olika karttjänster.

Kartläggningen har skett från början av 1960-talet med olika metoder, olika observationstäthet och för olika presentationsskalor. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet inom produkten, både vad gäller lägesnoggrannhet och informationsinnehåll. De skillnader i karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har märkts som olika karttyper.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000-1:250 000 (nytt fönster)