För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Datavärdskap för miljö­gifter

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårds­verket Nationell datavärd för miljö­gifter och viss information om närings­ämnen och metaller.

SGUs datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

  • Miljögifter i biota
  • Miljögifter inom screening
  • Metaller och organiska miljögifter i sediment

Ladda hem data 

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot länskod baserat på det urval du vill göra och leveransformatet kan anges som csv eller json genom att specificera formatet i länken.

Exempel för nedladdning av Stockholms län: https://apps.sgu.se/miljogifter/api/lan/01?format=csv

Observera att det i dagsläget saknas data för vissa län. Länskoder finns under rubrik "Tabell över länskoder".

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län 

https://apps.sgu.se/miljogifter/api/lan/{länskod}?format=[csv,json]

För mer information om tillgängliggörandet av data besök Naturvårdsverkets webbplats:

Miljödata (Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

Instruktion och mall för rapportering av data till datavärdskap för miljögifter

Rapportering av data till datavärdskap för miljögifter sker genom att använda leveransmallen för data från miljöövervakning av metaller och miljögifter. Länkarna som behövs för att rapportera in data redovisas nedan.

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Miljögifter leveransmall (xlsx)(nytt fönster)

Instruktion för inmatning i leveransmall (pdf) (nytt fönster)

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Nedladdning av data

Det går fortfarande att ladda hem data via IVL, se länkar nedan. 

Data för miljögifter i sediment finns tillgängligt via SGUs kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment. Data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Provplatser från hela Svenska miljöövervakningen går att hitta i Stationsregistret. För att se miljögifter i sediment kan du titta i kartvisaren. Observera dock att denna slutade uppdateras december 2017. Data kommer så småningom att föras över till annan webbplats.

Inrapporterad data fr o m 2017 t o m 2019

Data som har levererats till SGU under utvecklingsfasen av databasen för miljöövervakning, det vill säga data inrapporterat under åren 2017–2019, kommer att läggas in i databasen under 2020.

Datauttag hos datavärden

Då screeningdata innehåller kemidata från flera sorters matriser rekommenderar SGU att även gå till respektive datavärd för mer uttag inom matrisen (beroende på användarens frågeställning och syfte med nedladdning av data). Eventuellt kan data från en screeningundersökning finnas där. Det finns dock en liten risk att data har dubbellagrats, något vi inte önskar ska göras, detta kan dock vara bra att ha i åtanke vid nedladdningar och eventuella beräkningar.

Fler datavärdskap

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser.

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-02

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Tabell över länskoder

 Namn på län

Kod

 Blekinge län

10

 Dalarnas län

20

 Gotlands län

09

 Gävleborgs län

21

 Hallands län

13

 Jämtlands län

23

 Jönköpings län

06

 Kalmar län

08

 Kronobergs län

07

 Norrbottens län

25

 Skåne län

12

 Stockholms län

01

 Södermanlands län

04

 Uppsala län

03

 Värmlands län

17

 Västerbottens län

24

 Västernorrlands län

22

 Västmanlands län

19

 Västra Götalands län

14

 Örebro län

18

 Östergötlands län

05