Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster)

Nationell geodatastrategi

Den Nationella geodatastrategin för perioden 2016-2020 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin lyfter viktiga områden och talar om vad som ska prioriteras. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet i samråd med Geodatarådet.

Läs den nationella Geodatastrategin 2016 - 2020 (nytt fönster)