KLIVA är ett samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i Sverige och Finland. Samarbetspartners från Sverige är Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Från den finska sidan medverkar Åbo akademi, Skogscentralen, SYKE, Närings- trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM) samt Finlands geologiska undersökning (GTK).

Naturen brukas och nyttjas på olika sätt, både för mat, energi, industri och rekreation - så kallade ekosystemtjänster. Vårt nyttjande av naturresurser påverkar vår vattenmiljö, tillgången på ekosystemtjänster och möjligheten att uppnå miljömålen. Ett klimat i förändring innebär nya utmaningar för hållbar produktion och friskare vatten.

KLIVAs målsättningar:

  • Att använda hydrologiska modeller för att visa hur vattenbalansen fungerar och hur påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat.
  • Att föra dialog med målgrupperna för att öka förståelsen och hitta lösningar som kan öka möjligheterna för hållbar produktion av livsmedel och skogsråvara och friskare vatten.
  • Att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar genom samverkan över landsgränserna.