För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken. Ledamöter är myndighetscheferna vid 16 nationella myndigheter (däribland SGU) och länsstyrelserna.

Miljömålsrådet presenterar varje år listor över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Den aktuella listan för 2017 års gemensamma åtgärder finns i rapporten Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017. De olika myndigheterna tar också fram egna åtgärdslistor där myndigheten själv anger vad som ska genomföras.

Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017 (nytt fönster)
SGUs egna åtgärder 2017 (nytt fönster)

Vad innebär arbetet för SGU?

Arbetet med de åtgärder som Miljömålsrådet har identifierat innebär att SGU deltar i totalt 26 olika åtgärder.

 • SGU är drivande myndighet för fem myndighetsgemensamma åtgärder.
 • SGU deltar i ytterligare 13 åtgärder med andra myndigheter som drivansvariga.
 • SGU har åtta egna åtgärder.

SGUs 26 åtgärder (nytt fönster)

Sammanfattning av SGUs medverkan

SGU har ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Med sina sex preciseringar omfattar miljökvalitetsmålet förbättrade förhållanden för grundvattnets kvalitet och kvantitet, grundvattnets betydelse för växt och djurliv i akvatiska system, samt bevarande av naturgrusavlagringar som är viktiga bland annat för dricksvattenförsörjningen.

Bland egna åtgärder hos SGU, där grundvattenmålet direkt berörs, hör Insamling och utvärdering av enskilda vattenanalyser från enskilda brunnar och Kunskapsinhämtning och metodik för bedömning av grundvattenberoende ekosystem. I den egna åtgärden om Metodik för kartläggning av föroreningsproblem i grundvatten är målsättningen att sprida kunskap om grundvatten, vilket generellt behövs i samhället. Två andra egna åtgärder hos SGU handlar om centrala frågor inom gruvsektorn; Gruvavfall – efterbehandling och resurs samt Data om gruvnäringens miljöpåverkan.

Åtgärder med grundvatten i fokus finns även i den gemensamma åtgärden Nationell samverkan – åtgärder mot PFAS-spridningen i ytvatten, grundvatten och dricksvatten (Livsmedelsverket) och i Kostnadseffektivt vattenskydd som Trafikverket driver.

SGU deltar också i flera åtgärder inom samhällsplanering med bäring på SGUs verksamhetsområden; Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, där SGU är drivansvarig myndighet och Naturvårdsverkets åtgärd om Samverkansåtgärd om vägledning för fysisk planering.

Havsmiljöfrågor är centrala i SGUs marina verksamhet och SGU driver därför åtgärden Förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder. I en egen åtgärd ingår att Höja kvalitén på SGUs miljökemiska sedimentdatabaser. SGU medverkar dessutom i Havs- och vattenmyndighetens två åtgärder som berör havsmiljöförordningens och vattenförvaltningsförordningens åtgärdsprogram.

De åtgärder där SGU är drivansvarig myndighet och som direkt berör uppnåendet av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är: Materialförsörjningsplanering, Klassning av isälvsavlagringar som värdefulla natur- och kulturmiljöer samt Bevarande och skydd av källmiljöer.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

 • Lars-Ove Lång

  Telefon: 031-7082660031-7082660
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post