Undersökningarna syftar primärt till att studera de hydrogeologiska förutsättningarna för grundvattenuttag inom fyra områden på Öland som bedöms som särskilt intressanta ur ett hydrogeologiskt perspektiv. Arbetet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Borgholm Energi, Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Metodik och utvärdering

Metoden som användes benämns SkyTEM och är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. SkyTEM bygger på utsändning av elektromagnetiska vågor från en spole som hänger under helikoptern. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området.

Utvärderingen av SkyTEM-mätningarna görs med stöd av data från markbundna geofysiska mätningar, ett antal för ändamålet borrade brunnar och geofysisk borrhålsloggning i dessa.

En stor mängd data

Data från undersökningen har många användningsområden. Mängden data är stor, den motsvarar cirka 100 000 geofysiska sonderingar ned till cirka 200 meters djup.

Resultatet av undersökningarna

SkyTEM lämpar sig mycket väl för översiktliga undersökningar av Ölands geologi, där metoden kan användas för att snabbt identifiera områden för mer detaljerade undersökningar av de geologiska förhållandena.

Metoden kan utgöra en viktig del för kommande geologiska och hydrogeologiska undersökningar inom andra områden på Öland och i områden med liknande geologi.

Den inledande tolkningen av mätresultaten har resulterat i att förslag på borrplatser för vidare undersökningar har lämnats till Borgholm och Mörbylånga under våren 2017.

För vart och ett av undersökningsområdena kommer en karta att tas fram, som visar djupet till den nivå där man riskerar salt grundvatten vid borrningar.  Resultaten från undersökningarna kan användas av regionen, länsstyrelsen, konsulter m.fl. som underlag för t.ex. planering av vattentäkter, vattenskyddsområden, arbete med vattenförvaltning, tillståndsgivning och tillsyn av energibrunnar. 

Läs rapporten SkyTEM-undersökningar på Öland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 145

Klicka på de små kartbilderna nedan för att se en förstoring av respektive område.

Område Byxelkrok–Böda–Löttorp:

Kartbild över det undersökta området Byxelkrok-Boda-Löttorp på norra Öland.

Område Borgholm:                     

 

Borgholm: Mätningarna startar 5 september.

Område Färjestaden–Mörbylånga–Degerhamn:

Bild över mätområde Färjestaden-Mörbylånga-Degerhamn. 

Område Kastlösa:

Kastlösa: Mätningarna startar 15 september.

Karta över flygmätningar på Öland.