För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Flygmätningar i Östergötland, Västra Götaland och Örebro län

SGU utförde helikopterburna mätningar i Östergötland, Västra Götaland och Örebro län under maj och juni 2018.

Undersökningarna utfördes med en helikopterburen metod, SkyTEM, i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjning. Mätningarna finansierades av SGU och gjordes i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland, Västergötland och Örebro län. Liknande undersökningar utfördes på Gotland 2013 och 2015 samt på Öland 2016.

Undersökningarna syftar till att få fram ett bättre hydrogeologiskt underlag för bland annat vattenförsörjningsplanering. Undersökningarna ger information om lagerföljden i jordlager och berggrund, samt mäktighet och utbredning av grundvattenförande bergarter och jordlager.

Hur går de flygburna mätningarna till?

Helikoptermätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet av liknande undersökningar. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem, SkyTEM systemet, som bygger på elektromagnetiska mätningar med en mätutrustning som sitter på en stor ram som hänger under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka 70 m höjd med ramen på cirka 30 m höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer med 200 m avstånd.

Med hjälp av de elektromagnetiska vågorna mäts den elektriska resistiviteten i marken och metoden ”ser ner” i marken till cirka 200 m djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i den sedimentära berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Det beror framför allt på skillnader i porositet mellan olika geologiska enheter, liksom deras innehåll av lermineral och vatten, som påverkar den elektriska resistiviteten. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man skapa en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området och även få en uppfattning om skillnader i grundvattenförhållanden.

Hur påverkas människor och djur?

Magnetfältet är inget att oroa sig för, det är betydligt mindre än om man står på en perrong och ett tåg åker förbi, eller jämförbart med att hålla i en borrmaskin.

Helikoptern befinner sig endast några sekunder över varje fastighet varför undersökningarna inte bör skapa några störningar. Piloterna flyger aldrig över bostäder och försöker alltid flyga runt hagar med tamdjur. Om man vet att man har t.ex. oroliga hästar i undersökningsområdet kan man t.ex. ta in dem den dagen när helikoptern är precis där. För att veta när vi är i de olika områdena, se information nedan.

Utvärdering av resultat

Efter att mätningarna utförts behandlas och samtolkas mätresultaten med tillgänglig geologisk information från t.ex. brunnsborrningar. Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Därefter utvärderar och tolkar SGU materialet och tar fram det slutliga resultatet. Arbetet med att behandla och sammantolka resultaten kommer att göras under 2018–2019.

För att veta hur mycket vatten som finns lagrat i berggrunden, hur mycket man kan ta ut och hur vattnet rör sig behövs kunskap om olika jordarters och bergarters uppbyggnad och porositet samt berggrundens frekvens av sprickor. Tillsammans med kunskap om befintliga vattenuttag och provpumpningar hjälper det oss att skapa en bild av grundvattentillgången.

Mätresultaten från SkyTEM-undersökningarna syftar till att belysa grundvattensituationen i berggrunden såväl som i jordlagren. Med stöd av undersökningarna, bedöms möjligheten att förbättra kunskapen om grundvattenförhållandena även utanför de undersökta områdena som stor.

Klicka på kartbilderna nedan för att se en förstoring av respektive område.

Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i Östergötland

Område i Östergötland för SkyTEM-undersökningar

SKY-TEM-undersökningar i Östergötland 2018

Mätningarna i Östergötlands län utförs på grund av att området pekats ut som ett riskområde för låga grund- och ytvattennivåer. Undersökningsområdet är valt utefter var metoden bedöms kunna ge bäst resultat, samt att det finns skäl att anta att tillgångarna är goda i området. De tänkta undersökningsområdena utgörs i huvudsak av sedimentär berggrund. Inom de föreslagna områdena finns dessutom flera grundvattenförekomster i jordlagren med ca 20–40 m mäktighet. Projektet syftar inte bara till att hitta nya platser för den allmänna vattenförsörjningen, på Östgötaslätten är behovet av ett bra vatten bland annat till lantbruket och enskild vattenförsörjning också stort. Totalt undersöks ca 650 km2.

Mätningarna är klara i detta område.

 

Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i Västra Götaland

 

Område i Västergötland för SkyTEM-undersökningar

Mätningarna i Västra Götalands län utförs på grund av att området har stora jorddjup och det finns goda förhoppningar om att en kartläggning kan ge upplysning om lämpliga områden för större grundvattenuttag från dessa jordlager. Totalt undersöks ca 250 km2.

Mätningarna är klara i detta område.

 

 

 

 

Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i Örebro län

Område i Örebro för SkyTEM-undersökningar
Mätningarna i Örebro län utförs på grund av att området pekats ut som ett riskområde för låga grund- och ytvattennivåer. Undersökningsområdet är valt utefter var metoden bedöms kunna ge bäst resultat samt att det finns skäl att anta att tillgångarna är goda i området. De tänkta undersökningsområdena utgörs i huvudsak av sedimentär berggrund. Inom de föreslagna områdena finns det dessutom troligen grundvattenförekomster i jordlagren med ca 20–40 m mäktighet. Projektet syftar inte bara till att hitta nya platser för den allmänna vattenförsörjningen, det finns andra storkonsumenter som är i behov av bra grundvatten inom området. Totalt undersöks ca 650 km2.

Mätningarna är klara i detta område.

 

Läs mer
SkyTEM-undersökningar på Gotland
SkyTEM-undersökningar på Gotland, del 2

SkyTEM-undersökningar med helikopter

Senast granskad 2019-09-11

Kontaktpersoner

 • Mattias Gustafsson

  Telefon: 046-311791046-311791
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post

 • Peter Dahlqvist

  Telefon: 046-311784046-311784
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Vatten i berg
  Skicka e-post

 • Lena Persson

  Telefon: 018-179312018-179312
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mineralresurser - Geofysik
  Skicka e-post