För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Medverkan i plattformar främjande forskning och utveckling

SGU medverkar i ett antal plattformar för geovetenskaplig forskning och utveckling. Deltagandet sker i syfte att samverka med organisationer, lärosäten och forskningsinstitut, näringslivet och andra myndigheter såväl nationellt som internationellt.

SGUs strategiska mål går ut på att SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld och är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser samt främjar hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. För att kunna uppfylla detta så krävs att SGU samverkar med viktiga aktörer både nationellt samt internationellt. Inom många plattformar finns dessutom möjlighet till att söka medel för samarbetsprojekt för deltagarna. De projekt som SGU deltar i som är finansierade av plattformen presenteras under plattformens sektion nedan.

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys (EGS) är ett permanent nätverk för de geologiska undersökningarna i Europa och driver frågor av gemensamt intresse. EGS arbetar för att tillsammans bilda en europeisk geologisk service för Europa, för att möta behoven av geologisk information på europeisk nivå. 

Inom EGS finns i ett flertal expertgrupper och SGU är mer eller mindre aktivt inom de flesta. Grupperna består av en eller flera representanter från europeiska geologiska undersökningar som bl.a. har till syfte att nätverka och utbyta information, för att därmed skapa grund för samarbeten och samfinansiering i bland annat EUs ramprogram. 

Mer information om EGS: http://www.eurogeosurveys.org (nytt fönster)

Kontaktperson: Lisbeth Hildebrand 

Northeast Atlantic Geoscience Group

Northeast Atlantic Geoscience Group (NAG) är en samarbetsplattform mellan de geologiska undersökningarna i länderna kring Nordostatlanten. De geologiska undersökningar som deltar i NAG-samarbetet är: GEUS (Danmark) inklusive JF (Färöarna), BGS (England inkl. Skottland och Nordirland), GSI (Irland), ISOR (Island), TNO (Nederländerna), NGU (Norge), BGR (Tyskland) och SGU (Sverige). 

Kontaktperson: Lars-Inge Larsson 

Knowledge and Innovation Community on Raw Materials

Knowledge and Innovation Community on Raw Materials (KIC Raw Materials) är ett är ett initiativ inom ramen för European Institute of Innovation and Technology (EIT). Plattformen omfattar drygt 120 parter från 22 länder. Syftet är att stärka konkurrenskraften i Europa, samt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen samt främja och förstärka samarbetet mellan företag, utbildningsinstitutioner, myndigheter och forskningsorganisationer. SGU är associerad partner i plattformen. >

Mer information om KIC Raw Materials: https://eitrawmaterials.eu (nytt fönster)

Kontaktperson: Kaj Lax 

Det strategiska innovationsområdet för Gruv och metallutvinning

Det strategiska innovationsområdet för Gruv och metallutvinning (SIO STRIM) har som övergripande mål att bidra till hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Programmet riktar sig till aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle som gemensamt verkar för att uppnå programmets mål och vision.

Visionen för 2030 är uppdelad i sju delområden: 

 • innovativ djupprospektering – förbättring av borrteknik och prospekteringsmetoder för att utöka tillgången på inhemska mineralråvaror
 • gruvdrift – förstärkning av den svenska gruvsektorns konkurrenskraft med hjälp av mer effektiv teknik och miljövänliga, säkra processer
 • anrikning – ökning av resurseffektiviteten och energieffektiviteten
 • återanvändning och metallurgi – minimering av miljöpåverkan och maximering av det ekonomiska resultatet genom ett effektivt tillvaratagande av restprodukter och skrot
 • återvinning och miljöprestanda – minimering av gruvdriftens totala fotavtryck
 • attraktiva arbetsplatser – minimering av personal under jord genom ny teknologi för utvinning
 • jämställdhet i gruvdriften – bryt könsmönster såväl som malm 

Mer information om SIO STRIM: http://www.sipstrim.se  (nytt fönster)

Kontaktperson: Kaj Lax 

European Technology Platform for Sustainable Mineral Resources

European Technology Platform for Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) främsta intressen ligger huvudsakligen i att säkra tillgången på europeiska mineraltillgångar och stödja prospekteringen, utvecklingen av innovativa och hållbara produktionsteknologier, implementera "best practices", bättre återanvändning och utbyte samt nya produktapplikationer och att skapa europeiskt mervärde genom RTD-baserat teknologi-ledarskap och utbildning. Plattformen är kopplad till EU-kommissionens direktorat för forskning och utveckling. 

Mer information om ETP-SMR: http://www.etpsmr.org (nytt fönster)

Kontaktperson: Erika Ingvald

Svenska vattenplattformen

Den Svenska vattenplattformen är en fortsättning från arbetet med Vattenvisionen Spoom är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Syfte med Vattenplattformen:

 • Skapa en nationell plattform för vatten med en bred förankring inom vattensektorn
 • Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur aktörer utifrån denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020

Mål och nytta med vattenplattformen:

 • Öka medverkan i kommande utlysningar inom Horisont 2020
 • Öka förståelse och engagemang hos svenska vattentjänstföretag för EU:s arbete inom vattensektorn
 • Realisera de innovationsområden som vattensektorn gemensamt identifierat i Vattenvisionen 

Mer information om Svenska vattenplattformen: http://www.svensktvatten.se/forskning/vattenplattformen (nytt fönster) 

Kontaktperson: Lars-Ove Lång 

Unesco – International Geoscience Program

International Geoscience Program (IGCP) är ett interdisciplinärt program för geovetenskap, vars övergripande syfte är att bidra till förbättrade mänskliga levnadsvillkor och till en förståndig användning av jordens resurser, genom att

 • utveckla mer effektiva sätt för att söka och värdera naturliga resurser för energi och mineraler i världen
 • öka kunskaperna om jordens geologiska processer
 • öka förståelsen om hur olika faktorer påverkar miljön
 • förbättra metoder och teknik inom forskningen 

IGCP finansierar inte forskning, men stödjer vetenskaplig forskning genom kvalitetsgranskningar av forskningsansökningar i ett vetenskapligt råd. Huvudansvarig myndighet för IGCP i Sverige är Sveriges geologiska undersökning, SGU. 

Mer information om IGCP: http://www.igcp.se (nytt fönster) 

Kontaktperson: Linda Wickström 

Vetenskapsrådet – Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen ett nätverk för myndigheter som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). Syftet är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dessa. Ett femtiotal FoU-myndigheter deltar i nätverket. Myndigheterna är verksamma inom olika områden, med ansvar inom alltifrån vård och hälsa till trafik och museiverksamhet. Gemensamt är att alla sysslar med forskning och utveckling i egen regi och/eller finansierar sådan verksamhet. Nätverket inkluderar inte universitet, högskolor och de myndigheter som har till huvuduppgift att finansiera forskning. Syftet med nätverket är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan FoU-myndigheter, framför allt när det gäller kvalitetssäkringsmetoder. 

Kontaktperson: Therese Bejgarn

Senast granskad: 2020-10-01

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner