Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från SGU aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning.

Driftskostnader – exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser samt för Open Access.

Införskaffningskostnader för utrustning

Lokalkostnader

Indirekta kostnader – overhead ska anges enligt medelsförvaltarens praxis. SGU tillåter inte overheadkostnader på utrustning eller för lokalkostnader.

Kostnadsökningar som uppkommer under kontraktstiden ska rymmas inom bidraget. Bidraget täcker mervärdesskatt endast då denna uppkommer som kostnad hos sökanden. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Läs mer om fullständiga villkor för bidraget nedan:

SGUs generella villkor för bidrag till forskning 2019 (nytt fönster)